Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXV/473/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-10-2021 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Łask oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 2320) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, właścicieli nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonej na terenie gminy Łask stanowiący załącznik do uchwały. 2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Łasku w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
2) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

§ 2. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy: 1) złożyć w Urzędzie Miejskim w Łasku, adres: ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, lub
2) przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Łasku ul. Warszawska 14, 98-100 Łask.

2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) dopuszcza się składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikami za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem w postaci: a) dedykowanej usługi (formularza elektronicznego XLM) "Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi " umieszczonej w katalogu spraw Urzędu Miejskiego w Łasku na platformie ePUAP, która musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173) lub podpisania profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670),

b) jako załącznik za pomocą usługi "Pisma ogólnego do podmiotu publicznego" w postaci pliku formularza w formacie PDF, DOCX podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173);


2) format elektroniczny wzoru deklaracji dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łask pod adresem: na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku w pliku o formatach: PDF, DOCX, oraz w postaci odnośnika do elektronicznego formularza XLM na Platformie ePUAP, a także jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Łasku.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/314/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Łask oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 5966) oraz uchwała Nr XXVI/338/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Łask oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 6781).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXV/473/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-10-2021 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Łask oraz warunków i .pdf (593,69KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXV/473/2021.docx (507,93KB)