Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXV/478/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-10-2021 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa wielofunkcyjnego zbiornika wodnego „Łask” jako rozwiązanie modelowe dla zrównoważonego rozwoju regionu ze specjalnym uwzględnieniem adaptacji dorzeczy do zmian klimatu”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) oraz art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 1551, 1561) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uzgadnia się realizację inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa wielofunkcyjnego zbiornika wodnego „Łask” jako rozwiązanie modelowe dla zrównoważonego rozwoju regionu ze specjalnym uwzględnieniem adaptacji dorzeczy do zmian klimatu”. Planowana inwestycja częściowo zlokalizowana jest na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Dolina Grabi" ustanowionego na podstawie rozporządzenia Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego z 1998 r. Nr 20, poz. 115) w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu oraz uznania za zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
§ 2. Uzgodnienie realizacji inwestycji określonej w § 1 następuje z uwagi na brak rozwiązań alternatywnych oraz konieczność realizacji inwestycji celu publicznego w postaci wybudowania zbiornika wodnego "Łask„ znajdującego się na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Dolina Grabi".
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXV/478/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-10-2021 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa wielofunkcyjnego zbiornika wodnego „Łask” jako rozwiązanie modelowe dla zrównoważonego rozwoju regionu ze spe.pdf (119,35KB)