Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

28.10.2021 r. - Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - inspektor/podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w wymiarze: 1 etat.

Nasz znak: OOG.2110.10.2021                                                Łask, dn. 28 października 2021 r.

 

Urząd Miejski w Łasku,

 98 - 100 Łask,  ul. Warszawska 14

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektor/podinspektor

      w Wydziale Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

w wymiarze: 1 etat.

Logo - znak niepełnosprawni

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP - dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku:
  - inspektor:
  a) wykształcenie wyższe i co najmniej 3 - letni staż pracy lub
  b) wykształcenie średnie  i co najmniej 5 - letni staż pracy;
  - podinspektor:
  a) wykształcenie wyższe ,  lub
  b) wykształcenie średnie i co najmniej 3 - letni staż pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe;
 5. bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego;
 6. obsługa komputera (pakiet MS Office, program QGIS);
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe/średnie techniczne z zakresu urbanistyki/planowania przestrzennego, architektury, itp.;
 2. mile widziane doświadczenie w pracy  w jednostce samorządu terytorialnego;
 3. otwartość na doskonalenie umiejętności zawodowych;
 4. umiejętność pracy w zespole;

 

OZNACZENIE  Logo - znak niepełnosprawni Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami. Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki, złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność, spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu, po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

 1. zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina, dokładność, wysoka kultura osobista;
 2. prawo jazdy kat B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Współudział w opracowywaniu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i odpowiednimi rozporządzeniami;
 2. Współudział w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask oraz ich zmian wraz z opracowaniem danych przestrzennych zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i odpowiednimi rozporządzeniami;
 3. Prowadzenie procedur formalno-prawnych związanych ze sporządzaniem „studium” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian;
 4. Przygotowywanie analiz funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu;
 5. Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
 6. Przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. umowa o pracę zostanie zawarta zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.),  w pełnym wymiarze czasu pracy; wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku; proponowane wynagrodzenie zasadnicze: w zależności od posiadanego wykształcenia  i doświadczenia zawodowego;
 2. praca świadczona od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30; przy monitorze ekranowym powyżej  4 godzin dziennie; wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 3. stanowisko pracy znajduje się na III piętrze w siedzibie urzędu, budynek bez windy;
 4. budynek administracyjny przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 5. praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała;
 6. narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, itp.).;

5. Wielkość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łasku w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, tj. w miesiącu wrzesień  2021 r.  jest niższy niż  6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy/doświadczenia zawodowego potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, itp.);
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu w pracy na podobnym stanowisku potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem;
 6. opinie lub referencje;
 7. oświadczenia o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności;
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze lub zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy);
 8. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 9. oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.
 10.   Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art. 13 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia dostępne na stronie

www.bip.lask.pl  - praca.

Wszystkie oświadczenia winny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

 

7. Pozostałe postanowienia:

1)  Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia

12 listopada 2021 r. do godz. 15. 00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko urzędnicze: inspektor/podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Planowania Przestrzennego  w Urzędzie Miejskim w Łasku” osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku,  ul. Warszawska 14 (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu  (prosimy o wskazanie na kopercie danych do kontaktu).

2)  Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu).

3)  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

4) Niespełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych, jak również brak podpisu na oświadczeniach, liście motywacyjnym i kwestionariuszu oraz brak potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny wstępnej.

5) Zastrzega się możliwość zakwalifikowania do II etapu naboru jedynie wybranych kandydatów, spełniających wymagania formalne i w największym stopniu wymagania dodatkowe. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci będą informowani za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie.

6) Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łasku.

W postępowaniu konkursowym Komisja stosuje zapisy procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze do Urzędu Miejskiego w Łasku stanowiącą załącznik do Zarządzenia Nr 49/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia  2009 r. ze zmianami. 

7) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętymi wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.

8)  Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowana  na stronie BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.

9)  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku.  Urząd Miejski w Łasku nie odsyła dokumentów kandydatów.

10)  Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginał zaświadczenia o niekaralności uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

11)  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 43 676 83 74.

 

 

                 Burmistrz Łasku

                 Gabriel Szkudlarek