Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12-12-2018 zmieniająca uchwałę Nr LIII/592/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/592/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018 – 2029: 1) dokonuje się zmiany załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 3 stanowiącym objaśnienia dokonanych zmian, pkt. I. Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: Planowane dochody ogółem zmniejszone zostały o kwotę 22.664,61 zł i po zmianie wynoszą 106.930.372,86 zł, z tego: a) dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 62.644,61 zł i po zmianie wynoszą 98.104.000,29 zł, w tym: - z tytułu subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę 47.976,00 zł i po zmianie wynoszą 21.911.874,00 zł; - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszenie o kwotę 117.620,61 zł i po zmianie wynoszą 30.068.959,72 zł; b) dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 39.980,00 zł i po zmianie wynoszą 8.826.372,57 zł, z tego: - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o kwotę 39.980,00 zł i po zmianie wynoszą 8.150.272,57 zł. Planowane wydatki ogółem zmniejszone zostały o kwotę 22.664,61 zł i po zmianie wynoszą 118.160.854,61 zł, z tego: a) wydatki bieżące zmniejszone zostały o kwotę 67.319,61 zł i po zmianie wynoszą 89.136.389,51 zł; b) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 44.655,00 zł i po zmianie wynoszą 29.024.465,15 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 5.866,70 zł (po zmianie 34.419.645,99 zł), wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszone zostały o kwotę 20.783,00 zł (po zmianie 8.584.622,83 zł). Wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zostały zaktualizowane zgodnie z wykazem przedsięwzięć. Ponadto dokonano stosownych zmian zgodnych z uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Łask na 2018 rok w zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych – zmniejszenie o kwotę 3.525,00 zł (po zmianie 23.868.464,17 zł), nowych wydatków inwestycyjnych – zwiększenie o kwotę 8.200,00 zł (po zmianie 4.007.993,00 zł) oraz wydatków majątkowych w formie dotacji – zwiększenie o kwotę 42.280,00 zł (po zmianie 1.148.007,98 zł). Zaktualizowano pozycje związane z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w latach 2018-2019 w kolumnach 12.4 oraz 12.5 - 12.6.1. Po dokonanych zmianach w planie wydatków i dochodów deficyt budżetu Gminy Łask w roku 2018 nie uległ zmianie i wynosi 11.230.481,80 zł. - 2018 rok – 19 353 997,04 zł, - 2019 rok – 28 690 678,52 zł, - 2020 rok – 37 045 900,00 zł, - 2021 rok – 36 415 000,00 zł, - 2022 rok – 33 150 000,00 zł, - 2023 rok – 28 650 000,00 zł, - 2024 rok – 24 150 000,00 zł, - 2025 rok – 19 650 000,00 zł. - 2026 rok – 15 150 000,00 zł. - 2027 rok – 10 650 000,00 zł, - 2028 rok 5 250 000,00 zł, - 2029 rok – 0,00 zł. ”;
3) pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12-12-2018 zmieniająca uchwałę Nr LIII/592/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018 - 2029.pdf (254,54KB)

DOCXZałącznik nr 1 III/13/2018.docx (44,06KB)