Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 188/21

GPB-II.7820.6.2021.JN/AS

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i art. 72 ust. 6 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się strony postępowania i społeczeństwo, że 6.10.2021 r. została wydana decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 188/21 udzielająca Zarządowi Województwa Łódzkiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów Łask – ETAP II od km 68+300 do km 71+110”. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu 3.11.2021 r. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można się zapoznać, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 42 664-15-85 lub 42 664-12-20) w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104. Treść decyzji jest udostępniona na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ŁUW
pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/spis-kart-informacyjnych-dot-decyzji.

Dzień udostępnienia treści decyzji – 3.11.2021 r.
 

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Agata Urban
Dyrektor Wydziału Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa

/dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

PDF  Obwieszczenie o decyzji ZRID (126,66KB)