Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 257/2021 Burmistrza Łasku z dnia 08-11-2021 w sprawie powierzenia Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Łasku prowadzenia bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku

Na podstawie art 26 ust. 1 art. 30 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 679) oraz art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) oraz § 2 uchwały nr XX/220/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 351 poz. 3116, z 2013 r. poz. 3657, 4428, z 2017 r. poz. 380) oraz art. 2019 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powierzam Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Łasku z siedzibą 98-100 Łask, ul. Lutomierska 2 (dalej:ZKM), zadanie własne Gminy Łask w zakresie prowadzenia bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2. 2. Przez PSZOK należy rozumieć ogrodzony i wydzielony plac o utwardzonej kostką nawierzchni znajdujący się na terenie działki nr 40 obręb 9 Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2 jak na załączniku Nr 1.
§ 2. Zobowiązuję Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku do:
1. zapewnienia bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku w godzinach otwarcia tj. wtorek i czwartek od 11:00 do 19:00 oraz w 1 i 3 sobotę miesiąca od 9:00 do 13:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. przyjmowania odpadów do PSZOK zgodnie z Regulaminem korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Łask.
3. zapewnia pracownika do obsługi PSZOK. Pracownik obsługujący PSZOK winien dysponować narzędziami niezbędnymi do zapewnienia czystości i porządku na terenie i w pobliżu wspomnianego Punktu.
4. utrzymania terenu oraz pojemników na wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych w PSZOK w należnym stanie sanitarnym i technicznym.
5. powiadomienia firmy wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z PSZOK.

§ 3. Ilości i rodzaje przyjętych odpadów będą ewidencjonowane przez pracownika ZKM na formularzu przyjęcia odpadów komualnych, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości przyjmowane są po wypełnieniu przez właściciela nieruchomości oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Finansowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku.
1. Gmina zobowiązana jest do sfinansowania PSZOK-a w formie przedmiotowej dotacji budżetowej,zwanej rekompensatą.
2. Stawkę dotacji przedmiotowej (rekompensaty) określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Łasku na dany rok kalendarzowy w sprawie jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2.
3. W terminie do 30 września każdego roku Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku (ZKM) przedstawia Gminie Łask prognozę rocznych kosztów obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w roku następnym oraz kalkulację rocznej dotacji przedmiotowej na jego pokrycie (rekompensaty) poprzez: wskazanie godzin pracy PSZOK w następnym roku kalendarzowym w oparciu o stawkę godzinową ustaloną w uchwale, o której mowa w § 4 pkt.2.
4. ZKM jest zobowiązany do przekładania Gminie Łask do 5-tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego informacji o realizacji z obsługi PSZOK-a w poprzednim miesiącu na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 88/2016 Burmistrza Łasku z dnia 4 maja 2016 r. Powyższą informację należny złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do powyższego zarządzenia. ZKM przekłada również informację o liczbie godzin pracy PSZOK w danym miesiącu kalendarzowym.
5. Przekazanie dotacji przedmiotowej (rekompensaty) z budżetu Gminy następuje w ratach miesięcznych w wysokości 1/12 kwoty dotacji przyznanej na dany rok budżetowy zgodnie z § 2 ust. 2 zarządzenia Nr 88/2016 burmistrza Łasku z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad rozliczania dotacji przedmiotowej i celowej przyznanej ZKM.
6. Wypłata dotacji przedmiotowej (rekompensaty) będzie następowała do 10-tego dnia następnego miesiąca na podstawie przełożonych przez ZKM danych, o których mowa w ust. 5 zaakceptowana przez Gminę Łask.
7. Ostateczne rozliczenie dotacji przedmiotowej (rekompensaty) należnej dla ZKM nastąpi do końca stycznia następnego roku, którego dotyczy dotacja przedmiotowa (rekompensata) zgodnie z § 3 ust. 2 zarządzenia nr 88/2016 Burmistrza Łasku z dnia 4 maja 2016 r. Podstawę rozliczenia stanowią zaakceptowane prze Gminę Łask comiesięczne sprawozdania ZKM dotyczące faktycznie przepracowanych godzin pracy PSZOK w danym miesiącu kalendarzowym. Powyższa informacja jest składana na załączniku nr 2 do powyższego zarządzenia. dyrektor ZKM przekłada również informację o liczbie godzin pracy PSZOK w danym miesiącu kalendarzowym.

§ 6. 1. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi ZKM w Łasku. 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam naczelnikowi wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg.
§ 7. Traci moc zarządzie nr 255/2020 z dnia 15 października 2020 r.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 257/2021 Burmistrza Łasku z dnia 08-11-2021 w sprawie powierzenia Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Łasku prowadzenia bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku.pdf (1,03MB)

DOCXZałącznik nr 1 257/2021.docx (431,80KB)

DOCXZałącznik nr 2 257/2021.docx (7,39KB)

DOCXZałącznik nr 3 257/2021.docx (369,00KB)