Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12-12-2018 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2018 o kwotę 30.855,00 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż zaplanowano. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
- § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 5.100,00 zł

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 250,00 zł

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 1.200,00 zł
w rozdziale 80110 - Gimnazja


- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 225,00 zł
w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące


- § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 700,00 zł

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 150,00 zł

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 230,00 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne


- § 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, o kwotę 23.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2018 o kwotę 1.778,98 zł w związku z Aneksem Nr 1 z dnia 18 października 2018 r. do umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 533/EE/D/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r. na zadanie: "Program Edukacji Ekologicznej pn.: "Łaskowianie - przyjaciele czy wrogowie środowiska?" realizowany w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80110 - Gimnazja
- § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 1.778,98 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2018 o kwotę 39.000,00 zł w związku z uzyskaniem mniejszych wpływów niż zaplanowano. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
- § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 39.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2018 o kwotę 13.776,02 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 5.722,00 zł
w rozdziale 80110 - Gimnazja
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacja zadań statutowych, o kwotę 2.069,02 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 2.985,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 3.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 5. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2018 o kwotę 23.700,00 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 6.300,00 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 16.000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne
w grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 1.400,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 6. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2018 rok: z działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo
z rozdziału 01095 - Pozostała działalność
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 7.400,00 zł
do działu 801 - Oświata i wychowanie
do rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe
do grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 7.400,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 5.645,89 zł
zadanie inwestycyjne: "Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku", o kwotę 5.645,89 zł
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 5.645,89 zł
zadanie inwestycyjne: "Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku", kwotę 5.645,89 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, kwotę 5.645,89 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 22.800,00 zł
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 22.800,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Łopatkach", kwotę 22.800,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 7. W uchwale Nr XXXIX/442/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2018 załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały (zmiana dotyczy sołectwa Łopatki oraz Orchów). § 8. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały i zmianami w budżecie wprowadza się jednolity tekst załącznika Nr 7, 8, 11 i 12 do uchwały Nr XXXIX/442/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2018, stanowiący odpowiednio załącznik Nr 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały. § 9. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2018. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12-12-2018 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018.pdf (1,15MB)

DOCXZałącznik nr 1 III/15/2018.docx (7,64KB)

DOCXZałącznik nr 2 III/15/2018.docx (7,06KB)

DOCXZałącznik nr 3 III/15/2018.docx (7,93KB)

DOCXZałącznik nr 4 III/15/2018.docx (14,21KB)

DOCXZałącznik nr 5 III/15/2018.docx (12,49KB)

DOCXZałącznik nr 6 III/15/2018.docx (7,15KB)

DOCXZałącznik nr 7 III/15/2018.docx (22,09KB)