Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 226, 227, 228, 230 ust. 3 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łask na lata 2019-2029 wraz z prognozą długu zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019-2029 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Upoważnia się Burmistrza Łasku do: 1) zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 6. Traci moc uchwała Nr XXXIX/441/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018-2029 wraz ze zmianami. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019 - 2029.pdf (732,27KB)

DOCXZałącznik nr 1 IV/16/2018.docx (41,08KB)

DOCXZałącznik nr 2 IV/16/2018.docx (23,08KB)

DOCXZałącznik nr 3 IV/16/2018.docx (69,58KB)