Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVI/479/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-11-2021 zmieniająca uchwałę Nr XXXV/472/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3b i 4 oraz art. 6k ust. 1, 2, 2a pkt 1 i 5 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/472/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5040) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) pojemnik o pojemności 120l - 24,93 zł; ”;

2) § 2 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) pojemnik o pojemności 120l - 49,86 zł; ”;

3) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne dla części niezamieszkałej stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 3 lub w ust. 4. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników rozumie się iloczyn liczby pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonych na podstawie art. 6r ust. 3 i 3b albo harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości. ”;

4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 160,00 zł za rok. ”;

5) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarownie odpadami komunalnymi wynosi dwukrotność stawki, o której mowa w ust. 1, tj. 320,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXVI/479/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-11-2021 zmieniająca uchwałę Nr XXXV/472/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wy.pdf (124,32KB)