Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Łask na okres roku kalendarzowego 2019. § 2. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 w kwocie 103.706.558,35 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 6.096.963,62zł oraz dochody bieżące w kwocie 97.609.594,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W planie dochodów, o którym mowa w ust. 1 wyodrębnia się:
1) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23.506.548,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;


2) plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 106.900,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;


3) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 475.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.


§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2019 w łącznej kwocie 118.276.416,96 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 29.205.100,15 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 89.071.316,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. W planie wydatków, o którym mowa w ust. 1 wyodrębnia się plan:
1) plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23.506.548,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;


2) plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 111.100,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;


3) plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 455.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.


§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2019 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 14.569.858,61 zł. 2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 14.569.858,61 zł.
§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 18.188.677,13 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 3.618.818,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Uchwala się wykaz zadań inwestycyjnych gminy planowanych do zrealizowania w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się wysokość dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały w łącznej wysokości 6.629.620,00 zł, w tym: 1) dla samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 1.860.000,00 zł;
2) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 2.316.820,00 zł.

§ 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. § 9. Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 10. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w wysokości 3.030.078,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 3.781.157,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. § 11. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 12. Ustala się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 368.831,27 zł;
2) celowe w kwocie 932.408,54 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 270.000,00 zł,

b) na funkcjonowanie żłobka miejskiego w wysokości 500.000,00 zł,

c) na ewentualne roszczenia Skarbu Państwa w kwocie 162.408,54 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy: 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 21.000.000,00 zł;
2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 3.618.818,52 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji;
2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 14.569.858,61 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu;
3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łasku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 16. 1. Upoważnia się Burmistrza Łasku do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
2) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup;
3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie więcej niż 20% planowanej kwoty, z wyłączeniem zadań ujętych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łask.

2. Informację o wprowadzonych zmianach Burmistrz Łasku przedłoży Radzie Miejskiej łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. § 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2019.pdf (2,78MB)

DOCXZałącznik nr 0 IV/17/2018.docx (7,44KB)

DOCXZałącznik nr 1 IV/17/2018.docx (23,27KB)

DOCXZałącznik nr 1 IV/17/2018.docx (7,19KB)

DOCXZałącznik nr 2 IV/17/2018.docx (23,87KB)

DOCXZałącznik nr 2 IV/17/2018.docx (22,14KB)

DOCXZałącznik nr 3 IV/17/2018.docx (6,93KB)

DOCXZałącznik nr 3 IV/17/2018.docx (11,29KB)

DOCXZałącznik nr 4 IV/17/2018.docx (5,88KB)

DOCXZałącznik nr 4 IV/17/2018.docx (7,69KB)

DOCXZałącznik nr 5 IV/17/2018.docx (8,65KB)

DOCXZałącznik nr 6 IV/17/2018.docx (7,05KB)

DOCXZałącznik nr 7 IV/17/2018.docx (10,75KB)

DOCXZałącznik nr 8 IV/17/2018.docx (10,53KB)

DOCXZałącznik nr 9 IV/17/2018.docx (6,90KB)

DOCXZałącznik nr 15 IV/17/2018.docx (133,81KB)