Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask na lata 2019-2025 z perspektywą do 2032 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask na lata 2019-2025 z perspektywą do 2032 roku" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/401/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 04 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu Usuwania Azbestu wraz z Prognozą oddziaływania Programu Usuwania Azbestu na środowisko dla Gminy Łask". § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask na lata 2019-2025 z perspektywą do 2032 roku.pdf (2,23MB)

DOCXZałącznik nr a1 IV/19/2018.docx (577,76KB)

DOCXZałącznik nr a2 IV/19/2018.docx (158,95KB)