Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 281/2021 Burmistrza Łasku z dnia 24-11-2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Łask

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 1648, poz. 2320) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Łasku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 1. Wprowadzam Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Łask, zlokalizowanego w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Traci moc zarządzenie Burmistrza Łasku Nr 147/2013 z dnia 12 września 2013 r., zmienionego zarządzeniem Nr 196/2016 z dnia 16 września 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 96/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

DOCXZałącznik nr .2 281/2021.docx (368,99KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 281/2021.docx (8,32KB)

DOCXZałącznik nr 1.2 281/2021.docx (369,02KB)

DOCXZałącznik nr 1 281/2021.docx (9,09KB)

DOCXZałącznik nr a1.2 281/2021.docx (8,32KB)