Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Centrala 1

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, informuję Panią/Pana że:

  1. Administratorem danych osobowych w Gminie Łask jest Burmistrz Łasku adres: 98-100 Łask, ul. Warszawska 14.
  2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez mail: iod@lask.pl
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Pani/Pana spraw i prowadzenia komunikacji, na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej umowy, albo na podstawie wyrażonej zgody.
  4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

zgody – osoby, której dane dotyczą i która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

albo

realizowania przez Urząd zadań w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie przepisów

albo

prawnie uzasadnionego interesu Urzędu, przez który należy rozumieć możliwość prowadzenia korespondencji z potencjalnym klientem Przez prawnie uzasadniony interes Urzędu należy rozumieć również przetwarzanie danych osobowych w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami i związane z powyższym zabezpieczenie niezbędnych danych do prowadzenia postępowań sądowych.

  1. W zależności od celu, podanie danych osobowych:

jest dobrowolne, niemniej konieczne do prowadzenia korespondencji. W przypadku odmowy ich podania Urząd nie będzie w stanie zrealizować wyżej wymienionych czynności,

albo

 jest obowiązkowe, jeżeli następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub realizowania zadań w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej.

  1. Dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej niż to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone. Pani/Pana dane osobowe będą przez Nas przetwarzane w zależności od podstawy przetwarzania – do czasu wycofania wyrażonej zgody lub wniesienia skutecznego sprzeciwu. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.
  2. Przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do Urzędu to: żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu albo wycofania wyrażonej zgody. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  5. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.