Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Łask i opiekę nad dowożonymi dziećmi na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), w związku z art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) i art. 32 ust. 5 i 6 oraz art. 39 ust. 3 i 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2203, 2245) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na rok 2019 na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Łask i opiekę nad dowożonymi dziećmi: 1) dla przewozu autobusem powyżej 30 miejsc siedzących - 4,50 zł/wozokilometr;
2) dla przewozu autobusem od 14 do 22 miejsc siedzących - 3,50 zł/wozokilometr;
3) dla przewozu samochodem, przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych - 2,35 zł/wozokilometr;
4) dla opieki nad dowożonymi dziećmi w czasie przewozu - 14,70 zł/osobogodzinę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Łask i opiekę nad dowożonymi dziećmi na rok 2019.pdf (98,87KB)