Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVII/486/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 01-12-2021 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1927, 1981) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 4.715.424,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
1 § 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin, o kwotę 4.715.424,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 392.017,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
1 § 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin, o kwotę 392.017,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 76.680,00 zł w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.331.2021 z 23 października 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki na dziećmi w wieku do lat 3. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
1 § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 76.680,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 2.462,49 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkodę powstałą w świetlicy wiejskiej w Zielęcicach. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 2.462,49 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 631.007,00 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż zaplanowano. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy
1 § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 930,00 zł

2 § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , o kwotę 44.692,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami


3 § 0970- Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 28.000,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych


4 § 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, o kwotę 35.000,00 zł
w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych


5 § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 95.000,00 zł
w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych


6 § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 350.000,00 zł

7 w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
8 § 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 72.000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe


9 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 3.000,00 zł

10 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 1.185,00 zł
w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące


11 § 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, o kwotę 80,00 zł
12 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 800,00 zł

13 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 320,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 6. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 252.227,00 zł w związku z wydłużeniem realizacji zadań z jednorocznych na dwuletnie wynikających z umów o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60018 - Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1 § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 252.227,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 7. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 190.000,00 zł w związku z uzyskaniem mniejszych wpływów niż zaplanowano. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
1 § 0830- Wpływy z usług, o kwotę 50.000,00 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne


2 § 0830- Wpływy z usług, o kwotę 140.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 8. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 317.363,49 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 10.500,00 zł
"Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku
na termomodernizację dachu na części pomieszczeń zaplecza myjni"
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 7.016,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 168.000,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 4.185,00 zł
w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 12.000,00 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 84.000,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 28.000,00 zł
w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 1.200,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 2.462,49 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 9. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 190.000,00 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 50.000,00 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 140.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 10. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2021 rok: w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 4.662,00 zł
z zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi gminnej nr 103163E i 103164E w Karszewie", kwotę 4.662,00 zł
na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz", kwotę 4.662,00 zł
z działu 600 - Transport i łączność
z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 17.800,00 zł
z zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi gminnej nr 103163E i 103164E w Karszewie", kwotę 17.800,00 zł
do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa
do rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 5.300,00 zł
na zadanie inwestycyjne: "Rewitalizacja budynku kamienicy przy Pl. 11 Listopada 1 w Łasku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu", kwotę 5.300,00 zł
do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 12.500,00 zł
na zadanie inwestycyjne: "Budowa oświetlenia ulicznego w Ostrowie", kwotę 12.500,00 zł
z działu 801 - Oświata i wychowanie
z rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe
z grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 10.200,00 zł
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 3.000,00 zł
do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
do rozdziału 85401 - Świetlice szkolne
do grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 13.200,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 11. Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2021 rok polegających na: 1) w sołectwie Bałucz - zmianie klasyfikacji budżetowej oraz zmianie nazwy zadania z „Zakup altany ogrodowej wraz z montażem w Bałuczu" na "Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bałucz"; 2) w sołectwie Gorczyn - zmianie klasyfikacji budżetowej oraz zmianie nazwy zadania z „Budowa altany na działce gminnej nr 100/15 w Gorczynie" na "Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Gorczyn"; 3) w sołectwie Wola Stryjewska - zmianie klasyfikacji budżetowej, zmianie wydatków z bieżących na inwestycyjne oraz zmianie nazwy zadania z „Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 241" na "Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Wola Stryjewska" zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2021 rok polegających na zmianie klasyfikacji budżetowej oraz na zmianie nazw zadań: 1) z „Zakup altany ogrodowej wraz z montażem w Bałuczu" na "Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bałucz";
2) „Budowa altany na działce gminnej nr 100/15 w Gorczynie" na "Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Gorczyn";
3) z „Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 241" na "Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Wola Stryjewska".

§ 13. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2021 rok polegających na zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 5.248.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2021 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 3.186.569,61 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 2 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.649.621,67 zł , przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 475.846,42 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 61.101,52 zł.
§ 14. W uchwale Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2021: 1) § 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy: 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 6.000.000,00 zł; 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł. ”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 1.578.201,33 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji; 2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 2.649.621,67 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł ”. ”;

§ 15. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2021 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 16. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 17. W uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. nowe brzmienie otrzymuje załącznik Nr 9 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 18. W uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. nowe brzmienie otrzymuje załącznik Nr 11 "Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały. § 19. W uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 4/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r., Nr 18/2021 z dnia 4 lutego 2021 r., Nr 27/2021 z dnia 15 lutego 2021 r., Nr 33/2021 z dnia 16 lutego 2021 r., Nr 40/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr 66/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 67/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 76/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r., Nr 84/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 85/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 86/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 87/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 90/2021 z dnia 23 kwietnia 2020 r., Nr 94/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr 103/2021 z dnia 17 maja 2021 r., Nr 114/2021 z dnia 27 maja 2020 r., Nr 144/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r., Nr 160/2021 z dnia 8 lipca 2021 r., Nr 174/2021 z dnia 20 lipca 2021 r., Nr 178/2021 z dnia 30 lipca 2021 r., Nr 199/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r., Nr 208/2021 z dnia 8 września 2021 r., Nr 209/2021 z dnia 8 września 2021 r., Nr 212/2021 z dnia 15 września 2021 r., Nr 221/2021 z dnia 23 września 2021 r., Nr 229/2021 z dnia 30 września 2021 r., Nr 247/2021 z dnia 20 października 2021 r., Nr 253/2021 z dnia 29 października 2021 r.,Nr 266/2021 z dnia 12 listopada 2021 r., Nr 271/2021 z dnia 18 listopada 2021 r., uchwałą Nr XXIX/364/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXX/376/2021 z dnia 31 marca 2021 r., uchwałą Nr XXXI/402/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXXII/416/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XXXIII/437/2021 z dnia 7 lipca 2021 r., uchwałą Nr XXXIV/465/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 września 2021 r. oraz uchwałą Nr XXXV/470/2021 z dnia 20 października 2021 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11 i §12 niniejszej uchwały: 1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 20. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12 i §13 oraz w wyniku zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 247/2021 Burmistrza Łasku z dnia 20 października 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 271/2021Burmistrza Łasku z dnia 18 listopada 2021 r., nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. otrzymuje: 1) załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2021”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
2) załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
3) załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
4) załącznik Nr 9 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
5) załącznik Nr 11 "Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
6) załącznik Nr 12 "Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 21. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2021. § 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 24. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXVII/486/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 01-12-2021 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021.pdf (1,87MB)

DOCXUzasadnienie XXXVII/486/2021.docx (14,14KB)

DOCXZałącznik nr 0 XXXVII/486/2021.docx (7,81KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXVII/486/2021.docx (13,80KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXVII/486/2021.docx (24,48KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXXVII/486/2021.docx (26,41KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXXVII/486/2021.docx (5,96KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXXVII/486/2021.docx (9,36KB)

DOCXZałącznik nr 5 XXXVII/486/2021.docx (7,42KB)

DOCXZałącznik nr 6 XXXVII/486/2021.docx (10,41KB)

DOCXZałącznik nr 7 XXXVII/486/2021.docx (13,62KB)

DOCXZałącznik nr 8 XXXVII/486/2021.docx (12,18KB)

DOCXZałącznik nr 9 XXXVII/486/2021.docx (7,53KB)