Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVII/490/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 01-12-2021 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych stanowiących własność Gminy Łask wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu oraz warunków przyznawania bonifikat i rozłożenia płatności na raty przy zakupie mieszkania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, ust. 4, art. 67 ust. 1a, art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 2, ust. 2a, ust. 2b i 2d, art. 70 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa warunki sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Łask na rzecz dotychczasowych najemców, zasady udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży oraz rozłożenia ceny lokalu na raty. 2. Sprzedaż lokali będzie następować wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz z udziałem w prawie własności gruntu przypadającym na ten lokal.
§ 2. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności gruntu przypadającym na ten lokal - zwaną dalej "ceną sprzedaży lokalu"- ustalona zostanie na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego działającego na zlecenie Gminy Łask.
§ 3. Wykaz lokali komunalnych przeznaczonych do sprzedaży określa odrębna uchwała.
§ 4. 1. Od ceny, o której mowa w § 2 udziela się z zastrzeżeniem ust. 2 następujących bonifikat: 1) 10% wartości wyceny w przypadku zapłaty ceny jednorazowo;
2) 5% wartości wyceny w przypadku rozłożenia ceny na raty.

2. Prawo do bonifikaty przy zakupie lokalu mieszkalnego przysługuje osobie, która była najemcą tego lokalu i zamieszkiwała w nim przez okres co najmniej 5 lat poprzedzających jego nabycie.
3. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego w przypadku jednorazowej zapłaty winna być wpłacona przez nabywcę najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

§ 5. Przy zakupie lokali mieszkalnych na raty stosuje się następujące warunki płatności:
1) pierwsza rata nie może być mniejsza niż 30% ceny po zastosowaniu bonifikaty;
2) okres spłaty pozostałej kwoty może być rozłożony na 10 lat;
3) rozłożona na raty, niespłacona część ceny, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski;
4) w przypadku sprzedaży na raty rozłożone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, raty są nieoprocentowane;
5) do czasu pełnego uregulowania należności zostanie ustanowione zabezpieczenie hipoteczne.

§ 6. Nabywca lokalu mieszkalnego, korzystający z udzielonej bonifikaty, o której mowa w § 4 traci prawo do zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej.
§ 7. Sprzedaż lokali mieszkalnych na podstawie podań złożonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały nastąpi na dotychczasowych zasadach.
§ 8. Traci moc uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych stanowiących własność Gminy Łask wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu oraz warunków przyznawania bonifikat i rozłożenia płatności na raty przy zakupie mieszkania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 2807).
§ 9. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą stosuje się przepisy:
1) kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);
2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899);
3) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXVII/490/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 01-12-2021 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych stanowiących własność Gminy Łask wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu oraz warunków przyznawania.pdf (180,07KB)