Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVII/491/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 01-12-2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnychi sprzedaży ułamkowych części gruntu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, ust. 4, art. 67 ust. 1a, art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 2, ust. 2a, ust. 2b i 2d, art. 70 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemców wyodrębnione lokale mieszkalne wraz z niezbędnymi urządzeniami z jednoczesnym zbyciem własności ułamkowej części gruntu niezbędnego do korzystania z nieruchomości, znajdujące się w komunalnych budynkach wielomieszkaniowych, położonych w Łasku przy:
1) ul. Spacerowej 10 oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 244/1 o powierzchni 1.406 m 2 ; 2) w Wiewiórczynie przy ul. Szkolnej 11, oraz sprzedaje się ułamkowe części gruntu nieruchomości oznaczonej działką nr 209/1 o powierzchni 2.121m 2 .
§ 2. Sprzedaż lokali i gruntu następuje poza przetargiem, na rzecz i wniosek dotychczasowych najemców.
§ 3. Przeznacza się do sprzedaży trzy lokale mieszkalne w komunalnych budynkach wielomieszkaniowych, położonych w Łasku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 7 oraz przy ul. Dębowej 6 na podstawie podań złożonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały oraz na dotychczasowych zasadach.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/121/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych i sprzedaży ułamkowych części gruntu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXVII/491/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 01-12-2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnychi sprzedaży ułamkowych części gruntu.pdf (164,62KB)