Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVII/501/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 01-12-2021 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Łask biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym w wysokości 15,00 zł. (słownie: piętnaście złotych) za 1 (jedna) godzinę.
§ 2. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łask w wysokości 6,00 zł. (słownie: sześć złotych) za 1 (jedna) godzinę.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/335/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Łask biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łask (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 grudnia 2020 r. poz. 6792).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXVII/501/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 01-12-2021 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Łask biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organi.pdf (165,18KB)