Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVII/502/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 01-12-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Łasku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z 2021 r. poz. 1834) w związku z art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Burmistrza Łasku Pana Gabriela Szkudlarka, na które składa się:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 10.430,00 zł;
2) dodatek funkcyjny w kwocie: 3.450,00 zł;
3) dodatek specjalny (30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) w kwocie: 4.164,00 zł.

§ 2. Ponadto Burmistrzowi Łasku Panu Gabrielowi Szkudlarkowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek za wieloletnią pracę (w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego) oraz nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odprawy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Łasku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łasku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXVII/502/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 01-12-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Łasku.pdf (161,52KB)