Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Łask na rzecz samorządowych zakładów budżetowych środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), w związku z art. 24 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454) uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z centralizacją VAT jednostek samorządu terytorialnego Rada Miejska w Łasku wprowadza zasady ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Łask środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług na rzecz samorządowych zakładów budżetowych. § 2. W przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym z cząstkowej deklaracji VAT-7 samorządowego zakładu budżetowego wynika kwota nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym i ww. kwota jest odzyskiwana przez Gminę Łask w drodze wniosku o zwrot VAT, wynikający ze scentralizowanej deklaracji VAT-7, Gmina Łask dokonuje zwrotu ww. nadwyżki na rachunek bankowy samorządowego zakładu budżetowego w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania z Urzędu Skarbowego lub od dnia innego efektywnego uznania nadwyżki na rzecz Gminy Łask. § 3. W przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym z cząstkowej deklaracji VAT-7 samorządowego zakładu budżetowego wynika kwota nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym i ww. kwota pomniejsza zobowiązanie VAT Gminy Łask wynikające z cząstkowych deklaracji VAT-7 centralizowanych jednostek albo kiedy w scentralizowanej deklaracji VAT-7 zostanie wykazana kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, Gmina Łask dokona zwrotu ww. nadwyżki na rachunek bankowy samorządowego zakładu budżetowego w ciągu 60 dni od dnia złożenia scentralizowanej deklaracji VAT-7. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Łask na rzecz samorządowych zakładów budżetowych środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.pdf (101,43KB)