Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVIII/520/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-12-2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873) w związku z uchwałą Nr XXX/386/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3, przyjętego uchwałą Nr XXXIII/328/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 30 stycznia 2013 r. poz. 507) zwaną dalej zmianą planu.
2. Integralną częścią zmiany planu są:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu – stanowiące załącznik nr 1 do uchwały;
2) zbiory danych przestrzennych – stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
3) nie rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania; stwierdza się, iż zmiana planu nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy;
4) rysunek planu pozostaje w niezmienionym kształcie zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały Nr XXXIII/328/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 19 grudnia 2012 r.

§ 2. Wprowadza się następujące zmiany w planie:
1) § 4 pkt 2 lit. a i b otrzymuje brzmienie:
2) zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1MN/U, dla którego określa się: a) przeznaczenie podstawowe: 1 zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 2 zabudowę mieszkaniowo-usługową, 3 zabudowę usługową, b) przeznaczenie uzupełniające: 1 zabudowę gospodarczą i garażową, ”;

2) § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zabudowy usługowej - minimum 2 miejsca parkingowe na każde 50 m 2 powierzchni użytkowej; w przypadku obiektów usługowych o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m 2 - minimum 1 miejsce parkingowe. ”;

3) w §14 dodaje się pkt 3a:
3a) budowa nowych budynków usługowych i mieszkaniowo-usługowych jest możliwa po spełnieniu warunków: a) uwzględnieniu nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, b) ilość kondygnacji - nie więcej niż dwie kondygnacje naziemne, przy czym druga kondygnacja jako poddasze użytkowe, c) dopuszcza się wykonanie piwnic pod warunkiem, że poziom parteru budynku nie będzie wyższy niż 0,6 m ponad otaczający teren, d) dachy budynków spadziste o symetrycznym kącie nachylenia odpowiadających sobie połaci, w przedziale 30° - 45°, e) główny kierunek kalenicy - równoległy do drogi, z której odbywa się obsługa komunikacyjna, f) wysokość budynku - nie większa niż 10,0 m, g) wysokość okapu - w przedziale 3,0 m - 5,0 m, h) szerokość elewacji frontowej - maksymalnie 35,0 m; ”;

4) w § 14 pkt 4 skreśla się literę i;
5) § 14 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5) maksymalna powierzchnia zabudowy, utwardzeń dojazdów, dojść i innych elementów zagospodarowania terenu wymagających wylesienia w stosunku do powierzchni działki nie więcej niż - 60%; ”;

6) § 14 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 10% powierzchni działki budowlanej; ”;

7) § 14 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7) wskaźnik intensywności zabudowy - w przedziale 0,1 - 1,0; ”;

8) w § 14 skreśla się pkt 8 i pkt 9;
9) § 14 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
10) zakaz lokalizacji obiektów usługowych o powierzchni sprzedaży powyżej 500 m 2 ; ”;

§ 3. Pozostałe zapisy planu pozostają bez zmian.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDFUchwała Nr XXXVIII/520/2021.pdf (455,07KB)

DOCXUzasadnienie XXXVIII/520/2021.docx (9,39KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXVIII/520/2021.docx (5,70KB)

GMLZałącznik Nr 2 APP_XXXVIII_520_2021.gml (19,93KB)