Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 312/2021 Burmistrza Łasku z dnia 29-12-2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) i art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z 2021 r. poz. 11, 1243) zarządzam:

§ 1. Ustala się stawkę bazową czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Łask w wysokości 4,50 zł /słownie: cztery złote pięćdziesiąt groszy/. § 2. Wysokość stawki bazowej ulega zróżnicowaniu w zależności od występowania czynników obniżających lub podwyższających stawkę określoną w § 1 na zasadach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Stawkę czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego ustala się w wysokości 2,00 zł /słownie zł: dwa złote/. § 4. Stawkę czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej tymczasowego pomieszczenia ustala się w wysokości 1,50 zł /słownie zł: jeden złoty pięćdziesiąt groszy/. § 5. Określone w § 1, § 3, § 4, stawki czynszu obowiązują przez okres 12 miesięcy tj. od 01 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. § 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 312/2021 Burmistrza Łasku z dnia 29-12-2021.pdf (234,45KB)

DOCXZałącznik nr 1 312/2021.docx (6,46KB)