Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Łasku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, 650, 1544 i 1629) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę miesięczną za pobyt dziecka w Żłobku, ponoszoną przez rodzica (opiekuna prawnego) w wysokości 20% (w zaokrągleniu do pełnych złotych) minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). § 2. Ustala się, że wysokość dodatkowej opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w wydłużonym wymiarze przekraczającym 10 godzin dziennie wynosi 40,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę. § 3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za całodzienne wyżywienie dziecka w Żłobku w wysokości 10,00 zł. § 4. Opłatę, o której mowa w § 1 obniża się o 30% na drugie i kolejne dziecko w przypadku, gdy do Żłobka uczęszcza rodzeństwo. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Łasku.pdf (97,68KB)