Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVIII/507/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-12-2021 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 33.577,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26 listopada 2021 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
1 § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 33.577,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 600,00 zł w związku z realizacją Programu "Czyste Powietrze". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
1 § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 600,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 22.428,00 zł w związku z harmonogramem do Umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 514/OZ/D/2021 w formie dotacji z dnia 19 listopada 2021 r. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
1 § 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , o kwotę 22.428,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 481.480,00 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż zaplanowano. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 § 0970- Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 6.800,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych


2 § 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, o kwotę 9.000,00 zł
w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych


3 § 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych, o kwotę 28.000,00 zł

4 § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 4.000,00 zł

5 § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 56.000,00 zł
w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych


6 § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 50.000,00 zł

7 § 0320 - Wpływy z podatku rolnego, o kwotę 23.000,00 zł

8 § 0330 - Wpływy z podatku leśnego, o kwotę 2.000,00 zł

9 § 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych, o kwotę 2.000,00 zł

10 § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 175.000,00 zł

11 w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
12 § 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej, o kwotę 13.000,00 zł

13 w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
14 § 0020- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 108.000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe


15 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 2.000,00 zł
w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące


16 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 900,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia
w rozdziale 85195 - Pozostała działalność


17 § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o kwotę 1.780,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 314.697,62 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 246.492,62 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 50.000,00 zł
w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 13.100,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 3.200,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 1.305,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 600,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 6. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 16.612,62 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 851 - Ochrona zdrowia
w rozdziale 85195 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 3.212,62 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 13.100,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 300,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 7. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2021 rok:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 3.000,00 zł
z zadania inwestycyjnego: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach", kwotę 3.000,00 zł
na zadanie inwestycyjne: "Wykup nieruchomości z przeznaczeniem pod pompownię ścieków we Wronowicach", kwotę 3.000,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność
z rozdziału 60017 - Drogi wewnętrzne
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 31.280,00 zł
z zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr ewid.63/3) w Anielinie", kwotę 31.280,00 zł
do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 31.280,00 zł
na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej nr 103165E w miejscowości Anielin", kwotę 31.280,00 zł
z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa
z rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 21.700,00 zł
z zadania inwestycyjnego: "Wykup gruntów i nieruchomości", kwotę 21.700,00 zł
do działu 600 - Transport i łączność
do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 21.700,00 zł
na zadanie inwestycyjne: "Wykup nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi publiczne", kwotę 21.700,00 zł
z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 90095 - Pozostała działalność
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 850,00 zł
do działu 600 - Transport i łączność
do rozdziału 60004 - Lokalny transport zbiorowy
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 850,00 zł
z działu 852 - Pomoc społeczna
z rozdziału 85295 - Pozostałą działalność
z grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę 36.000,00 zł
do działu 855 - Rodzina
do rozdziału 85504 - Wspieranie rodziny
do grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę 36.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 8. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2021 rok polegających na zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 240.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2021 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 2.946.569,61 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 2 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.409.621,67 zł , przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 475.846,42 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 61.101,52 zł.
§ 9. W uchwale Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2021:
1) § 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy: 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 5.500.000,00 zł; 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł. ”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 1.578.201,33 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji; 2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 2.409.621,67 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł ”. ”;

§ 10. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2021 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 11. W uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. nowe brzmienie otrzymuje załącznik Nr 11 "Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 12. W uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 4/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r., Nr 18/2021 z dnia 4 lutego 2021 r., Nr 27/2021 z dnia 15 lutego 2021 r., Nr 33/2021 z dnia 16 lutego 2021 r., Nr 40/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr 66/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 67/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 76/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r., Nr 84/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 85/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 86/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 87/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 90/2021 z dnia 23 kwietnia 2020 r., Nr 94/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr 103/2021 z dnia 17 maja 2021 r., Nr 114/2021 z dnia 27 maja 2020 r., Nr 144/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r., Nr 160/2021 z dnia 8 lipca 2021 r., Nr 174/2021 z dnia 20 lipca 2021 r., Nr 178/2021 z dnia 30 lipca 2021 r., Nr 199/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r., Nr 208/2021 z dnia 8 września 2021 r., Nr 209/2021 z dnia 8 września 2021 r., Nr 212/2021 z dnia 15 września 2021 r., Nr 221/2021 z dnia 23 września 2021 r., Nr 229/2021 z dnia 30 września 2021 r., Nr 247/2021 z dnia 20 października 2021 r., Nr 253/2021 z dnia 29 października 2021 r.,Nr 266/2021 z dnia 12 listopada 2021 r., Nr 271/2021 z dnia 18 listopada 2021 r., Nr 285/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r., Nr 294/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r., Nr /2021 z dnia 16 grudnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/364/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/376/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/402/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/416/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/437/2021 z dnia 7 lipca 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV/465/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 września 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/470/2021 z dnia 20 października 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXVII/486/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6 i §7 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 13. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10 i §11 oraz w wyniku zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 295/2021 Burmistrza Łasku z dnia 8 grudnia 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 303/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r., nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. otrzymuje:
1) Załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2021”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 11 "Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 14. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2021.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXVIII/507/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-12-2021 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021.pdf (3,45MB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXVIII/507/2021.docx (13,07KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXXVIII/507/2021.docx (27,82KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXXVIII/507/2021.docx (5,98KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXXVIII/507/2021.docx (8,42KB)

DOCXZałącznik nr 5 XXXVIII/507/2021.docx (10,41KB)

DOCXZałącznik nr 6 XXXVIII/507/2021.docx (13,88KB)

DOCXZałącznik nr 7 XXXVIII/507/2021.docx (7,93KB)