Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt. 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Łask na okres roku kalendarzowego 2022.
§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 w kwocie 111 191 590,00 zł , w tym dochody majątkowe w kwocie 2 783 961,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 108 407 629,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W planie dochodów, o którym mowa w ust. 1 wyodrębnia się:
1) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 188 070,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;

2) plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 180 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;

3) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
510 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.


§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2022 w łącznej kwocie 127 536 283,16 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 17 456 168,35 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 110 080 114,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. W planie wydatków, o którym mowa w ust. 1 wyodrębnia się plan:
1) plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 188 070,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;

2) plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 180 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;

3) plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 492 000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 18 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.


§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2022 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 16 344 693,16 zł. 2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 16 344 693,16 zł . § 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 20 770 000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 4 425 306,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Uchwala się wykaz zadań inwestycyjnych gminy planowanych do zrealizowania w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.


§ 7. Ustala się wysokość dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały w łącznej wysokości 10 322 128,65 zł w tym: 1) dla samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 2 311 446,00 zł; 2) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 3 154 375,00 zł. § 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
§ 9. Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok,
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.


§ 10. Dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ustala się w wysokości 9 405 043,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 11 144 484,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. § 11. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego,
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.


§ 12. Ustala się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 237 876,14 zł; 2) celowe w kwocie 310 000,00 zł, z tego: 1 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 310 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy:
1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości
23 770 000,00 zł;

2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3 200 000,00 zł.
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań:
1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 4 425 306,84 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji; 2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 16 344 693,16 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000,00 zł.
§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łasku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 16. 1. Upoważnia się Burmistrza Łasku do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi w ramach działu, bez zmian polegających na usunięciu bądź utworzeniu zadania;
3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup;
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.


2. Informację o wprowadzonych zmianach Burmistrz Łasku przedłoży Radzie Miejskiej łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.
§ 19. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2022.pdf (8,84MB)

DOCXZałącznik nr 0 XXXVIII/510/2021.docx (7,38KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXVIII/510/2021.docx (23,60KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXVIII/510/2021.docx (8,06KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXXVIII/510/2021.docx (26,27KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXXVIII/510/2021.docx (24,40KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXXVIII/510/2021.docx (6,65KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXXVIII/510/2021.docx (10,71KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXXVIII/510/2021.docx (5,89KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXXVIII/510/2021.docx (7,36KB)

DOCXZałącznik nr 5 XXXVIII/510/2021.docx (8,71KB)

DOCXZałącznik nr 6 XXXVIII/510/2021.docx (7,83KB)

DOCXZałącznik nr 7 XXXVIII/510/2021.docx (11,43KB)

DOCXZałącznik nr 8 XXXVIII/510/2021.docx (13,15KB)

DOCXZałącznik nr 9 XXXVIII/510/2021.docx (8,01KB)

DOCXZałącznik nr 15 XXXVIII/510/2021.docx (132,04KB)