Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVIII/511/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-12-2021 w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Łask"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 3, art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Łask" stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/259/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Łask na lata od 2016 do 2021 z perspektywą do 2025 roku.".
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXVIII/511/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-12-2021 w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Łask".pdf (18,87MB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXVIII/511/2021.docx (18,51MB)