Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVIII/516/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-12-2021 w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na dowóz dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i opiekę nad dowożonymi dziećmi na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) w związku z art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) i art. 32 ust. 5 i 6 oraz art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na rok 2022 na dowóz dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i opiekę nad dowożonymi dziećmi:
1) dla przewozu autobusem powyżej 30 miejsc siedzących: 4,95 zł/wozokilometr;
2) dla przewozu autobusem od 14 do 22 miejsc siedzących: 3,85 zł/wozokilometr;
3) dla przewozu samochodem przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych: 2,58 zł/wozokilometr;
4) dla opieki nad dowożonymi dziećmi w czasie przewozu: 23,59 zł/osobogodzinę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXVIII/516/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-12-2021 w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na dowóz dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i opiekę nad dowożonymi dziećmi na r.pdf (163,95KB)