Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVIII/521/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-12-2021 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Na podstawie art. 3, art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się stanowiska handlowe od nr 310 do nr 368 na placu targowym przy ul. Inki-Danuty Siedzikówny w Łasku do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
§ 2. Handlujący wskazani w §1 zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu targowisk miejskich stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/142/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia18 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia targowisk na terenie miasta i gminy Łask oraz uchwalenia Regulaminu funkcjonowania targowisk (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5395, 6152). § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXVIII/521/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-12-2021 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.pdf (160,83KB)