Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wielofunkcyjnego zbiornika wodnego "Łask" jako rozwiązanie modelowe dla zrównoważonego rozwoju regionu ze specjalnym uwzg

OŚR.6220.3.2020                                                                                  Łask, dn. 17.01.2021 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

B U R M I S T R Z A    Ł A S K U

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3-3h,
art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) 

zawiadamiam strony postępowania, że

  1. na wniosek Gminy Łask Burmistrz Łasku postanowieniem z dnia 17.01.2022 r.,
    znak: OŚR.6220.3.2020 zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
    pn. Budowa wielofunkcyjnego zbiornika wodnego „Łask” jako rozwiązanie modelowe dla zrównoważonego rozwoju regionu ze specjalnym uwzględnieniem adaptacji dorzeczy do zmian klimatu”;
  2. na ww. postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Łasku, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia
  3. wskazuje się dzień publicznego ogłoszenia: 21.01.2022 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.

Dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14. Z dokumentacją można się zapoznać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu: 43 676 83 49.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Łasku,
  2. na tablicy ogłoszeń  w budynku UM w Łasku,
  3. na tablicy ogłoszeń przed budynkiem UM w Łasku.