Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie zmiany statutu Łaskiego Domu Kultury w Łasku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Łaskiego Domu Kultury w Łasku stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/313/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Łaskiego Domu Kultury (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 4607) w § 8 dodaje się ust. 3 i ust. 4 o następującym brzmieniu: 3. Dyrektor może powołać jednego zastępcę na czas określony, nie dłuższy niż czas trwania bieżącej kadencji. 4. Odwołanie zastępcy dyrektora następuje w trybie właściwym dla jego powołania. ”;
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie zmiany statutu Łaskiego Domu Kultury w Łasku.pdf (98,42KB)