Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 317/2021 Burmistrza Łasku z dnia 30-12-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2021 Burmistrza Łasku z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2021 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 4, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 89 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) oraz na podstawie § 14 Uchwały Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 37/2021 Burmistrza Łasku z dnia 25 lutego 2021 roku § 1 otrzymuje brzmienie:
" § 1. 1. Zaciąga się kredyt do wysokości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo Zamówień Publicznych.
2. Kredyt do wysokości 1.421.798,67 zł ( słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złoty 67/100) zostanie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2021 roku, w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz".
3. Kredyt do wysokości 1.578.201,33 zł (słownie jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście jeden złotych 33/100) zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów."

§ 2. W Zarządzeniu Nr 37/2021 Burmistrza Łasku z dnia 25 lutego 2021 roku § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. 1. Spłata kredytu nastąpi w latach 2029-2031.
2. Spłata w poszczególnych latach nastąpi wg. kwot:
2029 – 1.000.000,00 zł

2030 – 1.000.000,00 zł

2031 - 1.000.000,00 zł„


§ 3. Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.


Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 317/2021 Burmistrza Łasku z dnia 30-12-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2021 Burmistrza Łasku z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2021.pdf (175,72KB)