Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/441/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018-2029: 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 grudnia 2018 r. oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/592/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 pażdziernika 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018-2029. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018 - 2029.pdf (601,34KB)

DOCXZałącznik nr 1 IV/37/2018.docx (41,92KB)

DOCXZałącznik nr 2 IV/37/2018.docx (28,62KB)

DOCXZałącznik nr 3 IV/37/2018.docx (18,21KB)