Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVIII/519/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-12-2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20 (kwartał ulic 9 Maja, Południowej, Polnej)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873) w związku z uchwałą Nr XXX/385/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20 (kwartał ulic 9 Maja, Południowej, Polnej), po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20 (kwartał ulic 9 Maja, Południowej, Polnej) przyjętego uchwałą Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20 (kwartał ulic 9 Maja, Południowej, Polnej) (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 20 lutego 2019 r. poz. 950) zwaną dalej zmianą planu.
2. Integralną częścią zmiany planu są:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu – stanowiące załącznik nr 1 do uchwały;
2) zbiory danych przestrzennych – stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
3) nie rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania; stwierdza się, iż zmiana planu nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy;
4) rysunek planu pozostaje w niezmienionym kształcie zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 stycznia 2019 r.

§ 2. Wprowadza się następujące zmiany w planie:
1) § 2 ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
10) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczoną niniejszym planem linię określającą położenie ściany budynku o funkcji podstawowej od strony dróg, placów i ulic publicznych przynajmniej na długości 60% długości tej ściany, z dopuszczeniem wysunięcia poza ten obrys o nie więcej niż 2 m: schodów, okapów, wykuszy, otwartych ganków, zadaszeń oraz balkonów. Jeżeli nie ma wyznaczonej dodatkowo nieprzekraczalnej linii zabudowy, to dla pozostałych budynków lokalizowanych na działce linia ta spełnia rolę nieprzekraczalnej linii zabudowy. Linia ta nie obowiązuje w przypadku remontów i rozbudowy budynków istniejących (remont i rozbudowa budynków istniejących nie może być realizowana poza tą linię, w kierunku pasa drogowego); ”;

2) § 2 ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:
15) rozbudowie budynków – należy przez to rozumieć przekształcenia powiększające ich powierzchnię i kubaturę, jak np. rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, dobudowa z możliwością zachowania istniejących parametrów np. wysokości budynku, kształtu dachu, szerokości elewacji; ”;

§ 3. Pozostałe zapisy planu pozostają bez zmian.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXVIII/519/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-12-2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20 (kwartał ulic 9 Maja, Południowej, Polnej).pdf (434,79KB)

DOCXUzasadnienie XXXVIII/519/2021.docx (9,11KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXVIII/519/2021.docx (5,73KB)

GMLZałącznik nr 2 APP_XXXVIII_519_2021.gml (20,87KB)