Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2018 o kwotę 5.016,00 zł w związku z Umową Nr /a/60/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 w zakresie dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny - finansowanie ze środków Funduszu Pracy. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny
- § 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, o kwotę 5.016,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2018 o kwotę 133.400,00 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż zaplanowano. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
- § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 133.400,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2018 o kwotę 138.416,00 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 47.400,00 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 55.400,00 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 19.500,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 11.100,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 5.016,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2018 o kwotę 3.192.957,13 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 875.850,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa ul. Łąkowej w Łasku" , o kwotę 875.850,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 2.317.107,13 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Woli Łaskiej i Ostrowie", o kwotę 1.484.280,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja targowiska przy Placu Szarych Szeregów w Łasku - Kolumnie", o kwotę 832.827,13 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 656.703,67zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 5. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2018 rok polegających na zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 3.192.957,13 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 6. 1. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2018 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 8.037.524,67 zł. 2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.497.528,51 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.539.996,16 zł. § 7. W uchwale Nr XXXIX/442/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2018: 1) § 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy: 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz na finansowanie planowanego deficytu do wysokości 12.500.000,00 zł; 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł. ”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 2.603.914,36 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji; 2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 5.497.528,51 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł.” ”;

§ 8. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst załącznika Nr 6, 7, 8 do uchwały Nr XXXIX/442/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2018, stanowiący odpowiednio załącznik Nr 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały. § 9. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2018. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2018.pdf (999,47KB)

DOCXZałącznik nr 1 IV/38/2018.docx (6,82KB)

DOCXZałącznik nr 2 IV/38/2018.docx (8,24KB)

DOCXZałącznik nr 3 IV/38/2018.docx (5,96KB)

DOCXZałącznik nr 4 IV/38/2018.docx (6,99KB)

DOCXZałącznik nr 5 IV/38/2018.docx (14,02KB)

DOCXZałącznik nr 6 IV/38/2018.docx (12,25KB)