Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 29/2022 Burmistrza Łasku z dnia 27-01-2022 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie w 2022 r. dotacji celowych z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie gminy Łask

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz § 5 Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie gminy Łask, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/380/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 1923) zmieniony uchwałą nr XXXI/403/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 2152) zarządzam, co następuje ​

§ 1. 1. Ogłaszam nabór wniosków na udzielenie w 2022 r. dotacji celowych z budżetu Gminy Łask, które mogą być składane przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorców oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, obejmujące trwałą wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz pieców na paliwa stałe na nowoczesne urządzenia grzewcze w budynkach mieszkalnych położonych w granicach administracyjnych gminy Łask. 2. Treść ogłoszenia o naborze wniosków, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 29/2022 Burmistrza Łasku z dnia 27-01-2022 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie w 2022 r. dotacji celowych z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie gminy Łask.pdf (274,38KB)

DOCXZałącznik nr 1 29/2022.docx (7,74KB)