Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV/40/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie ustalenia ulg i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku

Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z. 2017 r. poz. 1983) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się ceny biletów jednorazowych, miesięcznych i okresowych, normalnych i ulgowych na liniach miejskich i podmiejskich:

Strefa miejska: Normalny Uczniowski Ulgowy 50% 2-przystankowy
Bilet jednorazowy 2,60 zł 1,50 zł 1,30 zł 1,30 zł
Bilety okresowe i miesięczne        
90-dniowy lub 3-miesięczny 160,00 zł 100,00 zł 80,00 zł 100,00 zł
30-dniowy miesięczny 70,00 zł 45,00 zł 35,00 zł 35,00 zł
14-dniowy 44,00 zł 25,00 zł 22,00 zł -
7-dniowy 26,00 zł 20,00 zł 13,00 zł -
Strefa podmiejska:        
Bilet jednorazowy 3,00 zł 1,70 zł 1,50 zł -
Bilety okresowe i miesięczne        
90-dniowy lub 3-miesięczny 240,00 zł 170,00 zł 120,00 zł -
30-dniowy, miesięczny 90,00 zł 60,00 zł 45,00 zł -
14-dniowy 58,00 zł 35,00 zł 29,00 zł -
7-dniowy 36,00 zł 25,00 zł 18,00 zł -
Bilet dwóch linii z przekroczeniem strefy miejskiej i w strefie (z przesiadką):        
90-dniowy lub 3-miesięczny 300,00 zł 200,00 zł 150,00 zł -
30-dniowy, miesięczny 120,00 zł 80,00 zł 60,00 zł -
14-dniowy 70,00 zł 40,00 zł 35,00 zł -
7-dniowy 40,00 zł 30,00 zł 20,00 zł -

§ 2. Ustala się ceny biletów jednorazowych, miesięcznych i okresowych, normalnych i ulgowych na liniach „C", "D":

Strefa miejska (I): Normalny Uczniowski Ulgowy 50% 2-przystankowy
Bilet jednorazowy 2,60 zł 1,50 zł 1,30 zł 1,30 zł
Bilety okresowe i miesięczne        
90-dniowy lub 3-miesięczny 160,00 zł 100,00 zł 80,00 zł 100,00 zł
30-dniowy, miesięczny 70,00 zł 45,00 zł 35,00 zł 35,00 zł
14-dniowy 44,00 zł 25,00 zł 22,00 zł -
7-dniowy 26,00 zł 20,00 zł 13,00 zł -
Strefa podmiejska (II):        
Bilet jednorazowy 3,00 zł 1,70 zł 1,50 zł -
Bilety okresowe i miesięczne        
90-dniowy lub 3-miesięczny 240,00 zł 170,00 zł 120,00 zł -
30-dniowy, miesięczny 90,00 zł 60,00 zł 45,00 zł -
14-dniowy 58,00 zł 35,00 zł 29,00 zł -
7-dniowy 30,00 zł 20,00 zł 15,00 zł -
Strefa (III):        
Bilet jednorazowy 3,80 zł 2,60 zł 1,90 zł -
Bilet okresowy i miesięczny        
90-dniowy lub 3-miesięczny 280,00 zł 200,00 zł 140,00 zł -
30-dniowy, miesięczny 100,00 zł 60,00 zł 50,00 zł -
14-dniowy 70,00 zł 40,00 zł 35,00 zł -
7-dniowy 34,00 zł 22,00 zł 17,00 zł -
Strefa (IV):        
Bilet jednorazowy 4,00 zł 2,80 zł 2,00 zł -
Bilety okresowe i miesięczne        
90-dniowy lub 3-miesięczny 300,00 zł 220,00 zł 150,00 zł -
30-dniowy, miesięczny 110,00 zł 70,00 zł 55,00 zł -
14-dniowy 60,00 zł 40,00 zł 30,00 zł -
7-dniowy 36,00 zł 25,00 zł 18,00 zł -
Bilet międzymiastowy:        
Bilet jednorazowy 5,00 zł 3,00 zł 2,50 zł -
Bilety okresowe i miesięczne        
90-dniowy lub 3-miesięczny 340,00 zł 240,00 zł 170,00 zł -
30-dniowy, miesięczny 120,00 zł 80,00 zł 60,00 zł -
14-dniowy 70,00 zł 50,00 zł 35,00 zł -
7-dniowy 40,00 zł 30,00 zł 20,00 zł -
Bilet międzymiastowy z przesiadką na linię miejską i podmiejską:        
90-dniowy lub 3-miesięczny 400,00 zł 300,00 zł 200,00 zł -
30-dniowy, miesięczny 180,00 zł 120,00 zł 90,00 zł -
14-dniowy 100,00 zł 80,00 zł 50,00 zł -
7-dniowy 60,00 zł 50,00 zł 30,00 zł -

 

 

§ 3. Bilet miejski obowiązuje w granicach strefy miejskiej oraz w strefie odpowiednio oznakowanej do napisu na przystanku "Granica strefy" na poszczególnych liniach komunikacyjnych. § 4. Bilet podmiejski strefowy obowiązuje po przekroczeniu strefy miejskiej, odpowiednio oznakowanej na przystanku "Granica strefy" na poszczególnych liniach komunikacyjnych. § 5. Bilet międzymiastowy obowiązuje po czterokrotnym przekroczeniu oznakowanych na przystankach napisów "Granica strefy" na poszczególnych liniach komunikacyjnych "C" i "D" przy przejeździe w jednym kierunku. § 6. Za przewóz bagażu i zwierząt stosuje się opłatę o wartości biletu normalnego na danej linii - nie stosuje się ulg. Wielkość i rodzaj bagażu podlegającego opłacie określają przepisy porządkowe. § 7. Ustala się na liniach cenę biletu miesięcznego i okresowego w jedną stronę w wysokości około 50% ceny biletu normalnego. § 8. Stosuje się ulgi i uprawnienia: 1) do korzystania z przejazdów ulgowych uczniowskich na liniach, uprawnieni są:
a) uczniowie dziennych szkół podstawowych, ponadpodstawowych - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,

b) dzieci od 4 do 7 lat,

c) dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat nieobjęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności - na podstawie zaświadczenia lub ważnej legitymacji;


2) do korzystania z przejazdów ulgowych 50 % na wszystkich liniach uprawnieni są na podstawie ważnej legitymacji:
a) kombatanci,

b) emeryci i renciści oraz osoby o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź przez inne organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie,

c) studenci;


3) do korzystania z przejazdów bezpłatnych na wszystkich liniach uprawnieni są:
a) dzieci do lat 4,

b) osoby, które ukończyły 75 lat,

c) inwalidzi wojenni i wojskowi,

d) osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz ich opiekunowie w czasie podróży,

e) dzieci do 18 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z opiekunem, z dokumentem potwierdzającym tożsamość,

f) posłowie i senatorowie RP,

g) umundurowani funkcjonariusze KPP w Łasku,

h) zasłużeni honorowi dawcy krwi;


4) dokumentami uprawniającymi do ulg są:
a) ważna legitymacja szkolna lub studencka,

b) ważna legitymacja emeryta,

c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź przez inne organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie,

d) ważna legitymacja inwalidy wojennego lub wojskowego, kombatanta lub ofiary represji wojennych i okresu powojennego - wraz z dokumentem tożsamości,

e) legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi z pieczęcią upoważniającą do bezpłatnych przejazdów komunikacją autobusową wraz z dokumentem tożsamości.


§ 9. Stosuje się następujące opłaty za przejazdy i przewóz bagażu bez ważnego dokumentu uprawniającego: 1) za przejazd bez ważnego biletu - 100 krotność ceny biletu miejskiego normalnego;
2) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - 40 krotność ceny biletu miejskiego normalnego;
3) za przewóz rzeczy lub zwierząt bez ważnego biletu - 20 krotność ceny biletu miejskiego normalnego;
4) za spowodowanie z winy podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu - 150 krotność ceny biletu miejskiego normalnego;
5) stosować 50% tych opłat przy zapłacie gotówką kontrolującemu w chwili ujawnienia przejazdu bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi - za odpowiednim pokwitowaniem.

§ 10. Odwołanie: 1) pasażer zobowiązany jest w ciągu 7 dni przedłożyć brakujący dokument uprawniający do ulgi lub przejazdu bezpłatnego, ponosząc koszt opłaty manipulacyjnej zgodnie z § 9;
2) odwołanie od decyzji kontrolera nie zwalnia pasażera z obowiązku wniesienia opłat w określonych terminach;
3) uznanie odwołania spowoduje zwrot uiszczonej opłaty w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 10% tej kwoty.

§ 11. Kierowca autobusu uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli oraz nakładania zwielokrotnionej opłaty za jazdę bez ważnego biletu. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 13. Uchyla się uchwałę Nr L/557/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia ulg i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku (Dz. Urz.Woj. Łódzkiego poz. 4825). § 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

 

PDF   Uchwała Nr IV/40/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie ustalenia ulg i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku.pdf (118,44KB)