Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Łasku z dnia 02-02-2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834 ) oraz art. 11 ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021r. poz. 1038, poz. 1243, poz.1535, poz. 2490) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - zgodnie z ogłoszeniem o konkursie stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

DOCX  Załącznik nr1 Oferta realizacji zadania publicznego do zarządzenia 36/2022 (60,87KB)

PDF   Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Łasku z dnia 02-02-2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf (381,53KB)

DOCXZałącznik nr 1 36/2022.docx (12,24KB)

DOCXZałącznik nr 2 36/2022.docx (8,29KB)