Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 328/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31-12-2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi nakładów inwestycyjnych poniesionych na działkę nr 43/5 jako drogę dojazdową do Komendy Powiatowej Policji w Łasku

Na podstawie art.46 ust.1, art.30 ust. 2 pkt 3, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi nakłady inwestycyjne poniesione na działkę nr 43/5 jako drogę dojazdową do Komendy Powiatowej Policji w Łasku, która stanowi wjazd/wyjazd do/z nowo urządzonego parkingu, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 2. Nakłady inwestycyjne zostały poniesiony w ramach realizacji zadania "Budowa parkingu przy ul.Polnej w Łasku" w 2021 roku.
3. Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych zaewidencjonowanych wg. stanu na dzień 31.12.2021 roku w księgach Urzędu Miejskiego w Łasku, o których mowa w ust.1 wynosi 46.020,12 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia złoty 12/100).
§ 2. Przekazanie nakładów inwestycyjnych zostanie udokumentowane protokołem przekazania-odbioru PT.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 328/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31-12-2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi nakładów inwestycyjnych poniesionych na działkę nr 43/5 jako drogę dojazdową do Komendy Powiatowej Policji w Łasku.pdf (269,20KB)

DOCXZałącznik nr 1 328/2021.docx (5,98KB)