Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-01-2019 zmieniająca uchwałę Nr XLVII/519/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/519/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi § 1 otrzymuje brzmienie: § 1. 1. Zaciąga się długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w latach 2018-2019 do wysokości 710.085,00 zł (słownie: siedemset dziesięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych). 2. Ustala się wykorzystanie długoterminowej pożyczki w roku 2019 w transzach do wysokości limitu przychodów określonego w uchwale budżetowej na 2019 rok, tj. do wysokości 710.085,00 zł. 3. Pożyczkę, o której mowa w ust. 1 przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu Gminy Łask w roku 2019 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Woli Łaskiej i Ostrowie" ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łask na lata 2018 - 2019. ”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-01-2019 zmieniająca uchwałę Nr XLVII/519/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki .pdf (122,49KB)