Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Łasku z dnia 11-02-2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2022 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834 ) oraz art. 15 ust. 2a - d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 , z 2021 r. poz. 1038, poz.1243, poz. 1535, poz. 2490) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2022 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ogłoszonego Zarządzeniem Nr 19/2022 Burmistrza Łasku z dnia 19 stycznia 2022 r. powołuję Komisję Konkursową w składzie:
1. Przewodnicząca – Jadwiga Kurkowska
2. Wiceprzewodnicząca – Jolanta Nowak - Popławska
3. Członek – Izabela Smażek
4. Członek - Marzena Koper

§ 2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert reguluje § 14 Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymiebnionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. stanowiacy załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/523/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r.
§ 3. Komisja Konkursowa przeprowadza konkurs ofert zgodnie z ogłoszeniem o konkursie.
§ 4. Członkowstwo w Komisji Konkursowej ma charkter nieodpłatny.
§ 5. Obsługę administracyjno - techniczną Komisji zapewnia Wydział Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Komisji Konkursowej.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Łasku z dnia 11-02-2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2022 w zakresie przeciwdziałania uza.pdf (168,06KB)