Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Łasku z dnia 17-02-2022 w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw ustalania strat i szacowania szkód, powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Łask.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z póź. zm.), art. 19 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.261) oraz art. 40 i art. 110 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję do spraw ustalania strat i szacowania szkód powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Łask, w składzie:
1) Przewodniczącym Komisji będzie pracownik Zespołu Bezpieczeństwa Obywateli UM w Łasku2) Zastępcą Przewodniczącego Komisji będzie pracownik Zespołu Bezpieczeństwa Obywateli UM w Łasku.3) Członkiem Komisji będzie pracownik oddelegowany przez Naczelnika Wydziału Rozwoju UM w Łasku.4) Członkiem Komisji będzie pracownik oddelegowany przez Kierownika M-GOPS w Łasku.

§ 2. W pracach Komisji w zależności od potrzeb, okoliczności i rozmiaru zdarzeń będą również mogły uczestniczyć inne osoby, celem konsultacji i wydania koniecznych opinii, w tym osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania strat lub pracownik nadzoru budowlanego wykonujący zadania służbowe.
§ 3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący lub pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego.
§ 4. Celem Komisji jest dokonanie wizji lokalnej w terenie, ustalenie szkód powstałych w infrastrukturze mieszkaniowej.
§ 5. Zadania Komisji:
1) przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie
2) ustalenie powstałych szkód
3) oszacowanie wysokości strat
4) sporządzenie dokumentacji

§ 6. Ustalenia, wnioski i opinie Komisji ujęte zostaną w formie protokołu, który podpisują członkowie Komisji i przedstawiają do zatwierdzenia Burmistrzowi Łasku.
§ 7. Dokumentacja związana z czynnościami realizowanymi przez Komisję zostanie przekazana do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.
§ 8. Komisja działa w oparciu o określone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęsk żywiołowych.
§ 9. Komisja pracuje w składzie co najmniej trzyosobowym.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Łasku z dnia 17-02-2022 w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw ustalania strat i szacowania szkód, powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Łask..pdf (171,18KB)