Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL/527/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 09-02-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 250.933,23 zł w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 – Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
1 § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o kwotę 250.933,23 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 500,00 zł . 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 852 – Pomoc społeczna
w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe
1 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 1.208.731,20 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi
w grupie wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 30.000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łask” , o kwotę 30.000,00 zł
w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi
w grupie wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 900.000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie” , o kwotę 900.000,00 zł
w dziale 600 – Transport i łączność
w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 27.298,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa drogi gminnej nr 103213E w Rokitnicy” , o kwotę 10.805,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Rozbudowa drogi gminnej nr 103203E w miejscowości Podłaszcze” , o kwotę 16.493,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 250.933,23 zł
w dziale 852 – Pomoc społeczna
w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok:
z działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo
z rozdziału 01095 - Pozostała działalność
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 5.000,00 zł
do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 5.000,00 zł
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 30.000,00 zł
z zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie - etap III” , kwotę 30.000,00 zł
na zadanie inwestycyjne - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie” , kwotę 30.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 5. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2022 rok polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, o kwotę 957.298,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2022 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 17.301.991,16 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 2 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 16.344.693,16 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 957.298,00 zł.
§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. W uchwale budżetowej na rok 2022 Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. nowe brzmienie otrzymuje załącznik Nr 9 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. W uchwale budżetowej na rok 2022 Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. nowe brzmienie otrzymuje załącznik Nr 11 "Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 9. W uchwale budżetowej na rok 2022 Nr XXXVIII/510/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., Nr 11/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r., Nr 23/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3 i §4 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8 i §9 oraz w wyniku zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 24/2022 Burmistrza Łasku z dnia 25 stycznia 2022 r., nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje:
1) Załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2022”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
4) Załącznik Nr 11 "Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2022.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XL/527/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 09-02-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022.pdf (2,57MB)

DOCXZałącznik nr 1 XL/527/2022.docx (7,71KB)

DOCXZałącznik nr 2 XL/527/2022.docx (16,79KB)

DOCXZałącznik nr 3 XL/527/2022.docx (5,92KB)

DOCXZałącznik nr 4 XL/527/2022.docx (7,66KB)

DOCXZałącznik nr 5 XL/527/2022.docx (7,98KB)

DOCXZałącznik nr 6 XL/527/2022.docx (12,30KB)

DOCXZałącznik nr 7 XL/527/2022.docx (7,83KB)

DOCXZałącznik nr 8 XL/527/2022.docx (7,81KB)