Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL/528/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 09-02-2022 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Łasku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask oraz określenia granic ich obwodów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/366/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask oraz określenia granic ich obwodów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 959) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku do uchwały, w "Planie sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask wraz z granicami obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask" ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 3. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku, przy ul. Szkolnej 1, 98-100 Łask obejmuje ulice i miejscowości: ul. Stefana Batorego, ul. Inki - Danuty Siedzikówny, ul. Polna od Nr 31 - do końca, ul. Przemysłowa, ul. Rzeczna, ul. Źródlana, ul. Warszawska od Nr 16 - do końca, ul. Spółdzielcza, ul. 9 Maja od Nr 31 - do końca (bez Nr 46), ul. Cisowa, ul. Dębowa, ul. Jarzębinowa, ul. Jesionowa, ul. Jodłowa, ul. Orzechowa, ul. Topolowa, ul. Szkolna ul. Bohaterów Września, ul. Podleśna, ul. Borowikowa, ul. Leszczynowa, ul. Chabrowa, ul. Św. Faustyny, ul. Szpitalna, ul. Żytnia, Aleja Niepodległości, Ostrów z wyłączeniem ul. Podmiejskiej od numeru 1 do 43 numery nieparzyste, od numeru 2 do 24 numery parzyste, Ostrów-Osiedle, Teodory-Osiedle, Wola Łaska, Teodory, Aleksandrówek, Mauryca, Rokitnica. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone będą również pod adresem: Łask, ul. Inki - Danuty Siedzikówny 1. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XL/528/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 09-02-2022 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Łasku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask oraz określenia granic ich obwodów.pdf (167,62KB)