Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL/529/2022 rady Miejskiej w Łasku z dnia 09-02-2022 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmiw wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Łask w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/94/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 219, poz. 2234).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XL/529/2022 rady Miejskiej w Łasku z dnia 09-02-2022 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.pdf (158,31KB)