Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL/531/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 09-02-2022 w sprawie wydłużenia terminu dostosowania istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale reklamowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 37a ust. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wydłuża się termin dostosowania istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale Nr XVIII/203/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane z 24 miesięcy do 36 miesięcy, poprzez zmianę §15 ust. 1, który uzyskuje brzmienie:
§ 15. 1. Ustala się termin dostosowania istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków określonych w niniejszej uchwale, nie dłuższy niż 36 miesiący od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XL/531/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 09-02-2022 w sprawie wydłużenia terminu dostosowania istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale reklamowej.pdf (162,26KB)