Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL/533/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 09-02-2022 w sprawie uzgodnienia inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa wielofunkcyjnego zbiornika wodnego "Łask" jako rozwiązanie modelowe dla zrównoważonego rozwoju regionu ze specjalnym uwzględnieniem adaptacji dorzeczy do zmian klimatu"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 1718) oraz art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uzgadnia się realizację inwestycji celu publicznego pod nazwą "Budowa wielofunkcyjnego zbiornika wodnego "Łask" jako rozwiązanie modelowe dla zrównoważonego rozwoju regionu ze specjalnym uwzględnieniem adaptacji dorzeczy do zmian klimatu". Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze użytku ekologicznego na odcinku rzeki Grabi, na terenie Gminy Łask, ustanowionego na podstawie rozporządzenia Wojewody Sieradzkiego z 03.03.1993 r. (Dz. Urz. Woj. Sier. z 16.03.1993 r. Nr 5, poz. 13) w sprawie uznania za użytek ekologiczny.
§ 2. Uzgodnienie realizacji inwestycji określonej w § 1 następuje z uwagi na brak rozwiązań alternatywnych oraz konieczność realizacji inwestycji celu publicznego w postaci wybudowania wielofunkcyjnego zbiornika wodnego "Łask" znajdującego się na obszarze użytku ekologicznego, na odcinku rzeki Grabi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XL/533/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 09-02-2022 w sprawie uzgodnienia inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa wielofunkcyjnego zbiornika wodnego "Łask" jako rozwiązanie modelowe dla zrównoważonego rozwoju regionu ze specjalnym uwzg.pdf (162,35KB)