Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-01-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20 (kwartał ulic 9 Maja, Południowej, Polnej)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) w związku z uchwałą Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 2 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20 (kwartał ulic 9 Maja, Południowej, Polnej), po stwierdzeniu że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask, Rada Miejska w Łasku uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask w granicach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, zwany dalej „planem”.
2. Plan miejscowy obejmuje ustalenia zawarte w treści uchwały, stanowiące tekst planu oraz ustalenia zawarte w części graficznej planu.
3. Integralnymi częściami uchwały są:
1) część graficzna planu obejmująca rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łasku o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Łasku; 2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będącego przedmiotem niniejszej uchwały Rady Miejskiej w Łasku; 3) rysunku planu – należy przez to rozumieć ustalenia graficzne przedstawione na mapie syt-wys. w skali 1:1000, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy prawne zawarte w obowiązujących ustawach wraz z aktami wykonawczymi, oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych; 5) obszarze – należy przez to rozumieć obszar w mieście Łask, objęty niniejszym planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu; 6) terenie – należy przez to rozumieć najmniejszą, wydzieloną liniami rozgraniczającymi, jednostkę ustaleń planu, oznaczoną symbolem literowym i cyfrowym, dla której ustalono przepisy prawa miejscowego, gdzie litera oznacza przeznaczenie, a cyfra – liczbę porządkową; 7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia, które dominuje na danym terenie; 8) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które można dopuścić na danym terenie celem uzupełnienia, obsługi lub wzbogacenia przeznaczenia podstawowego; 9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana ściana budynku, bez jej przekraczania w kierunku drogi i która nie dotyczy podziemnych części budynku, urządzeń budowlanych związanych z budynkiem oraz takich elementów architektonicznych jak: balkon, schody, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki, winda, pochylnia, podest, rampa i inne detale wystroju architektonicznego nie więcej niż 1,5 m; 10) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną niniejszym planem linię określającą położenie ściany budynku o funkcji podstawowej od strony dróg, placów i ulic publicznych przynajmniej na długości 60 % długości tej ściany, z dopuszczeniem wysunięcia poza ten obrys o nie więcej niż 2 m: schodów, okapów, wykuszy, otwartych ganków, zadaszeń oraz balkonów. Jeżeli nie ma wyznaczonej dodatkowo nieprzekraczalnej linii zabudowy, to dla pozostałych budynków lokalizowanych na działce linia ta spełnia rolę nieprzekraczalnej linii zabudowy. Linia ta nie obowiązuje w przypadku remontów i rozbudowy poprzez nadbudowę budynków istniejących; 11) podziale działki budowlanej – należy przez to rozumieć podział geodezyjny działki budowlanej, w wyniku którego każda z nowo powstałych działek będzie spełniała warunki działki budowlanej; 12) działce budowlanej – rozumie się przez to działkę budowlaną zgodnie z definicją zawartą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 13) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy jaką zajmują wszystkie budynki zlokalizowane na działce budowlanej do powierzchni tej działki; 14) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków o charakterze trwałym, do powierzchni działki budowlanej; 15) rozbudowie budynków – należy przez to rozumieć przekształcenia powiększające ich powierzchnię i kubaturę (rozbudowa, nadbudowa, przebudowa); 16) modernizacji budynków – należy przez to rozumieć przekształcenia w ramach istniejącej struktury celem poprawy warunków użytkowania; 17) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia nieprzekraczającym 12°; 18) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi, których celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców stanowiących rodzaje działalności nie zakwalifikowane zgodnie z przepisami odrębnymi do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie powodujące przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza terenem, na którym ta działalność jest prowadzona; 19) usługach publicznych – należy przez to rozumieć obiekty usługowe realizowane jako następujące inwestycje celu publicznego: urzędy organów władzy, administracji, sądów i prokuratury, szkół publicznych, publicznych obiektów służby zdrowia, publicznych przedszkoli, żłobków, szpitali i domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych oraz obiekty realizowane jako zadania własne samorządów terytorialnych; 20) cechy historyczne zabytku – elementy zabytku stanowiące wartość historyczną, artystyczną lub naukową, określone na podstawie akt archiwalnych i dokumentów ewidencyjnych; 21) oddziaływaniu na środowisko – należy przez to rozumieć oddziaływanie na środowisko oraz na zdrowie ludzi; 22) wysokość zabudowy – określoną w metrach wysokość obiektu budowlanego mierzoną od najniższego poziomu gruntu w miejscu jego lokalizacji, do najwyższego punktu jego konstrukcji, a dla budynków – do najwyższego punktu dachu; 23) wymagania parkingowe – to wymagana liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych, które należy zapewnić na terenie działki budowlanej, przylegającej do drogi dojazdowej lub w inny sposób określony w ustaleniach szczegółowych; 24) miejscu parkingowym – należy przez to rozumieć miejsce postojowe lub garażowe; 25) obiektach budowlanych funkcjonujących sezonowo – należy przez to rozumieć m.in. altanę, ogródek gastronomiczny, kiosk, pawilon sprzedaży, pawilon wystawienniczy i inne, o powierzchni każdego z nich nie większej niż 50 m 2 , zlokalizowane nie dłużej niż 6 miesięcy.
2. Pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, należy rozumieć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) oznaczone symbolem 1MS tereny przeznaczone pod zabudowę śródmiejską o funkcji mieszkaniowo-usługowej, usługowej i mieszkaniowej; 2) oznaczone symbolem 1MW – tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 3) oznaczone symbolem 1U, 2U, 3U – tereny przeznaczone pod zabudowę usługową w zakresie usług publicznych; 4) oznaczone symbolem 1ZP – tereny przeznaczone pod zieleń urządzoną; 5) oznaczone symbolem 1KS – teren obsługi komunikacyjnej; 6) oznaczone symbolem 1KDD - teren komunikacji – drogi publicznej dojazdowej.
§ 4. W planie ustala się: 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
7) granice oraz sposoby zagospodarowania terenu podlegającego ochronie na podstawie odrębnych przepisów;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe stanowiące podstawę ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.

§ 5. 1. Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) obowiązująca linia zabudowy;
5) granica powierzchni ograniczających wysokość zabudowy do 235 m n.p.m.;
6) barwne oznaczenia graficzne dotyczące przeznaczenie terenów;
7) granica strefy ograniczonego użytkowania od kompleksu wojskowego we Wronowicach;
8) obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków.

3. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny. Są to:
1) obszar ochrony ekspozycji elementów o cechach zabytkowych;
2) granica ochrony układu urbanistycznego Łasku i Kolumny;
3) krawędź jezdni (ul. Polna, 9 Maja, Południowa);
4) linia wymiarowania (wymiar podany w metrach).

Rozdział 2.
§ 6. Na obszarze objętym planem wyznacza się tereny, wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne. § 7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MS ustala się: 1) zabudowę śródmiejską o następujących funkcjach podstawowych:
a) mieszkaniowo-usługowej,

b) usługowej,

c) mieszkaniowej;


2) realizację nowych budynków o funkcjach podstawowych z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi, budynkami gospodarczymi i garażowymi, terenami zieleni, dojazdami, ciągami pieszymi, miejscami postojowymi, małą architekturą, obiektami, urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej;
3) remont, rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącej zabudowy zgodnie z zasadami określonymi w planie;
4) dopuszczenie zachowania budynków w ich istniejącej formie i z obecną funkcją.

§ 8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MW ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa usługowa: usługi nieuciążliwe oraz usługi publiczne realizowane:
- w ramach budynków o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej,

- w budynkach wolnostojących,3) realizację nowych budynków o funkcjach podstawowych i dopuszczalnych z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi, garażami, terenami zieleni, dojazdami, ciągami pieszymi, miejscami postojowymi, małą architekturą, obiektami, urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej;
4) remont, rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącej zabudowy zgodnie z zasadami określonymi w planie;
5) dopuszczenie zachowania budynków w ich istniejącej formie i z obecną funkcją.

§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa – usługi publiczne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe;
3) realizację nowych budynków o funkcjach podstawowych i dopuszczalnych z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami technicznymi, administracyjnymi i gospodarczymi, obiektami i urządzeniami sportowymi, terenami zieleni, budynkami gospodarczymi i garażowymi, dojazdami, ciągami pieszymi, miejscami postojowymi, małą architekturą, obiektami, urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej;
4) remont, rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącej zabudowy zgodnie z zasadami określonymi w planie;
5) dopuszczenie zachowania budynków w ich istniejącej formie i z obecną funkcją.

§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZP, ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni urządzonej – zieleń urządzona o charakterze ogólnodostępnym, ciągi piesze, obiekty małej architektury;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) plac zabaw,

b) ścieżki rowerowe,

c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

d) zabudowa usługowa,

e) obiekty budowlane funkcjonujące sezonowo (zabudowa gastronomiczna i handlowa, w szczególności związana z organizowaniem okolicznościowych imprez i uroczystości).


§ 11. Dla terenów obsługi komunikacji, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KS ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe - ogólnie dostępny parking miejski;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) realizację urządzeń infrastruktury technicznej służących obsłudze funkcji zgodnych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym,

b) realizację miejsc postojowych wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania terenami zieleni, dojściami i dojazdami.


§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDD ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna, w ramach której ustala się zachowanie, przebudowę i rozbudowę istniejącej drogi publicznej wraz z urządzeniami związanymi z jej obsługą;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) realizacja ścieżek rowerowych,

b) realizacja miejsc postojowych,

c) realizacja zieleni urządzonej,

d) realizacja urządzeń infrastruktury technicznej,

e) realizacja chodników.


Rozdział 3.
§ 13. Na obszarze objętym planem określa się elementy zagospodarowania przestrzennego: 1) wymagające ukształtowania – tereny obsługi komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem 1KS ; 2) wymagające kontynuacji procesu kształtowania i uzupełnienia funkcji, tereny w znacznym stopniu zainwestowane obejmujące tereny zabudowy śródmiejskiej oznaczone na rysunku planu symbolem 1MS , tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem 1MW, tereny zabudowy usługowej (usług publicznych) oznaczone na rysunku planu symbolami 1U, 2U , 3U . § 14. Na obszarze objętym planem ustala się ogólne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) dopuszcza się prowadzenie prac modernizacyjnych i remontowych dla dostosowania istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych oraz wprowadzania urządzeń technicznych poprawiających standardy użytkowania budynków;
2) dla budynków nowych i istniejących sytuowanych na tej samej działce budowlanej obowiązek stosowania ujednoliconych tradycyjnych materiałów wykończeniowych elewacji i materiałów dekarskich, utrzymania kolorystyki ścian budynków z przewagą barw jasnych i pastelowych zharmonizowanych z kolorystyką budynków sąsiednich;
3) zakaz wyodrębniania innym kolorem części elewacji budynku, w której mieści się funkcja usługowa;
4) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych (typu siding);
5) dopuszcza się lokalizację zabudowy w granicy działek budowlanych;
6) istniejące budynki lub ich części, które znajdują się w obszarze pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogi, podlegają rozbudowie z zachowaniem ustaleń nieprzekraczalnej linii zabudowy, nadbudowie, przebudowie lub remontowi w obrysie ścian zewnętrznych;
7) lokalizacja zabudowy z uwzględnieniem oznaczonych na rysunku planu obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy z zachowaniem istniejących przejazdów i przejść pieszych;
8) między liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi ulic mogą być lokalizowane wyłącznie obiekty i urządzenia budowlane z zakresu infrastruktury technicznej oraz parkingi;
9) przy przebudowie, nadbudowie, rozbudowie lub remoncie należy stosować zasady kształtowania formy architektonicznej jak dla nowej zabudowy, dopuszcza się stosowanie rodzaju dachu (kąt nachylenia i sposób kształtowania połaci) występującego w istniejącej części budynku;
10) obowiązek zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie przez osoby niepełnosprawne;
11) obowiązek zagospodarowania terenów z uwzględnieniem dróg i dojazdów pożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
12) realizowany sukcesywnie obowiązek likwidacji napowietrznych sieci oraz przyłączy infrastruktury technicznej z nakazem ich skablowania. Nakaz nie obowiązuje w sytuacjach wyjątkowych, gdy ze względu na istniejące uwarunkowania nie ma technicznych możliwości skablowania tych sieci;
13) zapewnienie indywidualnych rozwiązań oświetlenia przestrzeni publicznych ( 1KS, 1ZP, 1KDD ); 14) dopuszczenie budowy ścieżek rowerowych na wszystkich ulicach obszaru objętego planem miejscowym należy poprzedzić całościową koncepcją organizacji ruchu rowerowego w mieście Łask i na jego obrzeżach.

Rozdział 4.
§ 15. 1. Na całym obszarze w granicach planu ustala się zakazy, nakazy i ograniczenia:
1) zakaz realizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) na terenach o podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniu usług niepublicznych – ustala się obowiązek zachowania jakości środowiska na granicy działki budowlanej, do której inwestor posiada tytuł prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu określonego dla działek sąsiednich;
3) zakaz określony w punktach 1 i 2 nie dotyczy inwestycji realizujących cele publiczne, w tym również inwestycji celu publicznego w zakresie uzbrojenia terenu, telekomunikacji i łączności publicznej, terenów obsługi komunikacji ( 1KS, 1KDD ) oraz inwestycji realizowanych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa; 4) ustala się, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, następujące rodzaje terenów podlegających ochronie akustycznej:
a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MW ustala się klasyfikację jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MS ustala się klasyfikację jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
c) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1U ustala się klasyfikację jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
d) pozostałe tereny określone w planie nie są klasyfikowane akustycznie;


5) nakaz zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i odprowadzenie ścieków – w ramach istniejących urządzeń sieciowych;
6) zakaz stosowania indywidualnych ujęć wody;
7) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MW ustala się zakaz stosowania nowych indywidualnych źródeł ciepła; 8) zakaz wprowadzania nieczyszczonych i oczyszczonych ścieków do ziemi, gromadzenia odpadów na terenie działek poza pojemnikami na odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami, emisji zanieczyszczeń powietrza ponad dopuszczalne normy, powodowania przekroczenia dopuszczalnego poziomu wibracji;
9) zakaz lokalizowania budynków, budowli i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowo-gospodarczej mogących powodować emisję zanieczyszczeń o charakterze odorowym;
10) obowiązek przestrzegania standardów emisji do granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, obowiązek ten nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

2. Obszar objęty planem nie leży w granicach obszarów ochrony prawnej ustanowionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody i nie jest przewidziany do takiej ochrony.

Rozdział 5.
§ 16. 1. Na obszarze objętym planem znajdują się obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Są to domy znajdujące się przy:
1) ul. 9 Maja 20;
2) ul. 9 Maja 24;
3) ul. 9 Maja 28.

2. Wprowadza się ochronę dla zabytków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków i wskazanych na rysunku planu, w zakresie działań budowlanych polegających na:
1) nakazie zachowania:
a) detalu architektonicznego elewacji, rozplanowania otworów okiennych oraz drzwiowych zgodnie z cechami historycznymi zabytku,

b) cech historycznych budynku;


2) dopuszczeniu:
a) wymiany pokrycia dachu pod warunkiem zastosowania materiału i koloru zgodnego z cechami historycznymi zabytku,

b) wymiany zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej pod warunkiem odtworzenia jej kształtu, gabarytów, podziałów, materiału oraz profilowania zgodnie z cechami historycznymi zabytku,

c) uzupełnienia zniszczonych lub brakujących elementów detalu architektonicznego;


3) zakazie:
a) nadbudowy i rozbudowy budynku,

b) zmiany geometrii dachu,

c) wykonania ocieplenia elewacji,

d) montowania na elewacjach przewodów instalacyjnych i urządzeń technicznych, wystających poza powierzchnię lica elewacji.


3. W sytuacjach uzasadnionych związanych ze staniem zachowania budynku i przy braku możliwości technicznych jego remontu dopuszcza się rozbiórkę budynku po wyłączeniu z ewidencji zabytków. Przed rozbiórką ustala się wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektu likwidowanego.
4. Wszelkie zmiany w sąsiedztwie obiektu, których charakter może mieć wpływ na walory zabytku (np. ekspozycyjne i użytkowe), przebudowa istniejących i budowa nowych obiektów oraz sposób zagospodarowania przestrzeni, nie mogą pogorszyć stanu zachowania obiektu ani naruszać jego wartości.

Rozdział 6.
§ 17. 1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z czym plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie.
2. Na obszarze objętym planem do przestrzeni publicznych zalicza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1KS, 1KDD oraz 1ZP .
Rozdział 7.
§ 18. 1. Dla całego obszaru objętego planem ustala się zakaz lokalizacji nowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 . § 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MS ustala się: 1) parametry kształtowania zabudowy usługowej i mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-usługowej:
a) wysokości zabudowy: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie do 11 m do najwyższego punktu dachu,

b) szerokość elewacji frontowych: maksymalnie na całej szerokości działek,

c) geometria dachów: dachy spadowe o kącie nachylenia połaci w przedziale 20-45 o o głównej kalenicy równoległej do ulicy, z której odbywa się obsługa komunikacyjna (nie dotyczy oficyn),
d) dopuszcza się zachowanie obecnej geometrii dachów w budynkach istniejących;


2) parametry kształtowania zabudowy gospodarczej i garażowej:
a) wysokość – wyłącznie 1 kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 4,5 m,

b) istniejące budynki gospodarcze o wysokości większej niż 4,5 m mogą być zachowane, jednak bez możliwości zwiększania tej wysokości,

c) geometria dachów: dachy spadowe o maksymalnym kącie nachylenia 30 o ; dopuszcza się dachy płaskie,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy gospodarczej na jednej działce: nie więcej niż powierzchnia zabudowy o funkcjach podstawowych, w przypadku istniejących budynków o większych powierzchniach zabudowy – obowiązuje zakaz ich rozbudowy;


3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do działki – 90 %; w przypadku przekroczenia tego wskaźnika obecnie – zakaz rozbudowy budynków istniejących i budowy nowych;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 10%; dla działek, w których istniejące zagospodarowanie uniemożliwia uzyskanie takiego wskaźnika, dopuszcza się mniejszy udział powierzchni biologicznie czynnej lub jej brak;
5) maksymalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 2,00;
6) minimalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 0,60;
7) budynki gospodarcze i garażowe mogą być lokalizowane wyłącznie na tyłach działek budowlanych, poza bryłą budynku frontowego;
8) lokalizacja funkcji usługowych jako wbudowanych w bryły budynków mieszkalnych lub w formie wolnostojącej;
9) sposób rozwiązania potrzeb parkingowych zgodnie z §30;
10) obsługa komunikacyjna terenu z ul. 9 Maja (droga powiatowa poza granicą planu) oraz z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD.

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW ustala się: 1) parametry kształtowania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej muszą spełniać następujące warunki:
a) wysokość: nie więcej niż 15,00 m, maksymalnie 4 kondygnacje naziemne,

b) dopuszcza się podpiwniczenie,

c) dachy budynków: płaskie;


2) parametry kształtowania zabudowy usługowej muszą spełniać następujące warunki:
a) wysokość: nie więcej niż 6,00 m, maksymalnie 1 kondygnacja naziemna,

b) dopuszcza się podpiwniczenie,

c) dachy budynków płaskie lub spadowe o kącie nachylenia połaci w przedziale 15-45 o ;

3) parametry kształtowania zabudowy garażowej muszą spełniać następujące warunki:
a) wysokość budynków nie większą niż 6,00 m,

b) nie więcej niż 1 kondygnację nadziemną,

c) sumę powierzchni zabudowy budynków nie większą niż 20% dopuszczalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej,

d) dachy budynków: płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°;


4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – 50%;
5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni terenu – 30%;
6) maksymalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – 1,5;
7) minimalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – 0,9;
8) sposób rozwiązania potrzeb parkingowych zgodnie z §30;
9) obsługa komunikacyjna terenu z ul. 9 Maja (droga powiatowa, poza granicą planu) oraz z drogi oznaczonej na rysunku planu 1KDD.

§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala się: 1) parametry kształtowania zabudowy usługowej muszą spełniać następujące warunki:
a) wysokość: nie więcej niż 15,00 m, maksymalnie 3 kondygnacje naziemne,

b) dopuszcza się podpiwniczenia,

c) dachy budynków: płaskie;


2) parametry kształtowania zabudowy gospodarczej i garażowej muszą spełniać następujące warunki:
a) wysokość: nie więcej niż 4,00 m, maksymalnie 1 kondygnacja naziemna,

b) dachy budynków: płaskie, jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 15°;


3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 35%;
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki – 30%;
5) maksymalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 1,5;
6) minimalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 0,5;
7) sposób rozwiązania potrzeb parkingowych zgodnie z §30;
8) obsługa komunikacyjna terenu z ul. 9 Maja (droga powiatowa poza granicą planu), z drogi 1KDD.

§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U ustala się: 1) parametry kształtowania zabudowy usługowej muszą spełniać następujące warunki:
a) wysokość: nie więcej niż 12,0 m, maksymalnie 3 kondygnacje naziemne,

b) dopuszcza się podpiwniczenie,

c) dachy budynków: płaski, spadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 30°;


2) parametry kształtowania zabudowy gospodarczej i garażowej muszą spełniać następujące warunki:
a) wysokość: nie więcej niż 4,0 m, max 1 kondygnacja naziemna,

b) dachy budynków: płaskie, jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej do 15°;


3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki –50%;
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala się;
5) maksymalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 1,5;
6) minimalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 0,6;
7) sposób rozwiązania potrzeb parkingowych zgodnie z §30;
8) obsługa komunikacyjna terenu z ul. 9 Maja (droga powiatowa poza granicą planu) oraz z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD.

§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U ustala się: 1) parametry kształtowania zabudowy usługowej muszą spełniać następujące warunki:
a) wysokość: nie więcej niż 12,0 m, maksymalnie 3 kondygnacje naziemne,

b) dopuszcza się podpiwniczenie,

c) dachy budynków: płaskie, spadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 30°;


2) parametry kształtowania zabudowy gospodarczej i garażowej muszą spełniać następujące warunki:
a) wysokość: nie więcej niż 4,0 m, max 1 kondygnacja naziemna,

b) dachy budynków: płaskie, jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej do 15°;


3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 50%;
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – z uwagi na istniejące pełne utwardzenie terenu minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie ustala się;
5) maksymalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 1,5;
6) minimalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 0,4;
7) sposób rozwiązania potrzeb parkingowych zgodnie z §30;
8) obsługa komunikacyjna terenu z ul. Południowej (droga poza obszarem objętym planem) oraz z drogi oznaczonej symbolem 1KDD.

§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZP ustala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) kształtowanie i komponowanie zieleni urządzonej o charakterze ogólnodostępnym;
2) dopuszcza się lokalizacje zabudowy uzupełniającej, w tym obiektów budowlanych funkcjonujących sezonowo, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;
3) maksymalna wysokość zabudowy: nie więcej niż 5 m;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki;
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 60 % powierzchni działki;
6) maksymalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 0,3;
7) minimalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 0,01;
8) obsługa komunikacyjna terenu z ul. 9 Maja (droga powiatowa poza granicą planu) oraz z drogi oznaczonej symbloem1KDD.

§ 25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KS ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) realizacja ogólnodostępnych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych;
2) zakaz grodzenia;
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10% powierzchni działki;
4) obowiązek zapewnienia liczby stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi, nie mniej niż 1 miejsce;
5) obsługa komunikacyjna: z terenu oznaczonego symbolem 1KDD.

Rozdział 8.
§ 26. 1. W granicach obszaru objętego planem nie występują urządzenia melioracyjne wobec tego plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie.
2. Obszar objęty planem nie leży na terenach górniczych wobec tego plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie.
3. Na obszarze objętym planem nie występują zjawiska związane z osuwaniem się mas ziemnych wobec tego plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie.
4. Na obszarze objętym planem nie występują obszary zagrożenia powodziowego wobec tego plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie.

Rozdział 9.
§ 27. 1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
1) brak wskazania nieruchomości objętych obowiązkiem przeprowadzenia scalenia i podziału;
2) możliwość przeprowadzenia scalenia a następnie podziału nieruchomości z zachowaniem regulacji wynikających z przepisów odrębnych oraz z zachowaniem parametrów nowo powstałych działek jak dla działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów z uwzględnieniem następujących wskaźników:
a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MW:
- minimalna powierzchnia działki: 0,01 ha,

- minimalna szerokość frontu działki: 15 m,

- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 60° - 90°,b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MS:
- minimalna powierzchnia działki: 0,04 ha,

- minimalna szerokość frontu działki: 15 m,

- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 60° - 90°,c) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U:
- minimalna powierzchnia działki: 0,10 ha,

- minimalna szerokość frontu działki: 20 m,

- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 60° - 90°.Rozdział 10.
§ 28. 1. Na obszarze objętym planem ustala się:
1) powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy dla lotnisk państwowych (wojskowych) do 340 m n.p.m. oraz do 235 m n.p.m. zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) granicę strefy ochronnej od terenów zamkniętych tj. ograniczonego sposobu zagospodarowania terenów od kompleksu wojskowego we Wronowicach, zgodnie z przepisami odrębnymi, w zakresie wznoszenia obiektów wysokościowych linii energetycznych wysokiego napięcia, masztów, radiostacji, wież, kominów itp., których wysokość lub oddziaływanie zakłócające może ograniczyć możliwości bojowe obiektu;
3) obowiązuje postępowanie wynikające z przepisów odrębnych w przypadku realizacji obiektów i urządzeń o wysokości 50 m n.p.t. i wyższych, stanowiących przeszkody lotnicze.

Rozdział 11.
§ 29. 1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady modernizacji, budowy i rozbudowy systemu komunikacji:
1) w granicach terenów zainwestowanych plan ustala, że ze względu na istniejący stan zainwestowania, możliwość wprowadzenia mniejszych szerokości korytarzy dróg w liniach rozgraniczających niż określają to przepisy odrębne;
2) dojścia lub dojazdy wydzielone w granicach poszczególnych terenów nie są drogami publicznymi w rozumieniu niniejszego planu.

2. W zakresie podstawowego układu komunikacyjnego służącego lokalnym celom publicznym, ustala się przebieg drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD (ul. Polna, odcinek drogi powiatowej w granicach działki ewidencyjnej nr 45/1, obręb 20) dla której ustala się szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.
3. Na terenach dróg, o których mowa w niniejszym planie, w obrębie linii rozgraniczających, plan zakazuje lokalizacji urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami obsługi ruchu. Dopuszcza się tu lokalizację zieleni niskiej i urządzeń komunikacyjnych związanych z obsługą ruchu, w szczególności przystanków komunikacji zbiorowej, pasów postojowych, parkingów, urządzeń związanych z utrzymaniem i eksploatacją tras oraz urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem nie naruszania wymagań określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg.
4. Plan ustala, że droga (ulica), oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDD stanowi inwestycję celu publicznego.

§ 30. Ustalenia dotyczące parkowania pojazdów. 1. W zakresie zapewnienia miejsc parkingowych ustala się ich następujące ilości (dla inwestycji łączących w sobie więcej niż jedną funkcję – zapewnienie ilości miejsc parkingowych w ilości odpowiedniej dla każdej z nich):
1) dla funkcji mieszkaniowej co najmniej 1 miejsce na każdy lokal mieszkalny;
2) dla usług publicznych:
a) związanych z funkcją oświaty i wychowania – min 2 miejsca na 100 uczniów,

b) związanych z funkcją administracyjno-biurową oraz pozostałymi funkcjami publicznymi – min 1 miejsce na 100 m 2 powierzchni użytkowej;

3) dla funkcji związanych z pozostałymi usługami (w tym usługi nieuciążliwe) – min 1 miejsce na 50 m 2 powierzchni użytkowej.
2. Ustala się zapewnienie wymaganej ilości miejsc parkingowych w granicach własnego terenu oraz z wykorzystaniem parkingu na terenie oznaczonym symbolem 1KS.
3. Na terenie dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu w obszarze planu ustala się minimalne ilości miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości wskazanej w przepisach odrębnych, nie mniej niż 1 miejsce postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

§ 31. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w wodę:
a) zaopatrzenie w wodę dla celów komunalnych i przeciwpożarowych w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć wodociągową przewidzianą do rozbudowy, przebudowy i modernizacji stosownie do potrzeb,

b) przy projektowaniu nowych i modernizacji istniejących sieci wodociągowych należy uwzględniać wymagania dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi. Dotyczy to w szczególności zapewnienia odpowiedniej ilości i wydajności hydrantów dla celów przeciwpożarowych,

c) zakaz budowy indywidualnych ujęć wody;


2) odprowadzenie ścieków komunalnych i wód opadowych:
a) odprowadzanie ścieków komunalnych w oparciu o istniejącą i projektowaną miejską sieć kanalizacji sanitarnej z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i modernizacji,

b) odprowadzanie wód opadowych w oparciu o istniejącą i projektowaną miejską sieć kanalizacji deszczowej z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i modernizacji,

c) w przypadku braku technicznych możliwości podłączenia nieruchomości do kanalizacji deszczowej, dopuszcza się rozprowadzenie wód opadowych powierzchniowo,

d) na obszarze objętym planem zakazuje się prowadzenia działalności, w wyniku której mogą powstać ścieki technologiczne;


3) zasilanie w energię elektryczną:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną terenów w granicach planu z istniejących sieci niskiego i średniego napięcia z wykorzystaniem istniejących stacji transformatorowych 15/0,4 kV,

b) budowę, rozbudowę, przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić z uwzględnieniem następujących zasad:
- dla noworealizowanych sieci elektroenergetycznych obowiązuje zastosowanie wyłącznie linii kablowych,

- ustala się lokalizację istniejących stacji transformatorowych na wydzielonych działkach, z możliwością dostępu do dróg publicznych. Zmiana lokalizacji stacji oraz lokalizacja stacji dodatkowych wynikająca z potrzeb funkcji podstawowych, nie wymaga zmiany ustaleń planu;c) w przypadku wystąpienia kolizji projektowanej zabudowy z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi, należy przewidzieć przebudowę tych linii na warunkach wynikających z przepisów odrębnych,

d) zakaz budowy każdych elektrowni wiatrowych, w tym na potrzeby własne,

e) dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej w oparciu o energię odnawialną o mocy nieprzekraczającej 100kW;


4) zaopatrzenie w gaz przewodowy:
a) zaopatrzenie w gaz przewodowy w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć gazową przewidzianą do rozbudowy, przebudowy i modernizacji stosownie do potrzeb,

b) zaopatrzenie w gaz ziemny do celów gospodarczych i grzewczych może być realizowane po wybudowaniu sieci rozdzielczej średniego ciśnienia w liniach rozgraniczających dróg,

c) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MW ustala się zakaz budowy nowych indywidualnych kotłowni gazowych;


5) zaopatrzenie w ciepło:
a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MW poza istniejącymi kotłowniami gazowymi, ustala się obowiązek zaopatrzenia w ciepło z miejskiej sieci cieplnej. Zakaz budowy nowych indywidualnych kotłowni lokalnych,

b) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MS, 1U, 2U 3U dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła ze wskazaniem stosowania technologii i paliw ekologicznych,

c) dopuszcza się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW dla własnych potrzeb grzewczych;


6) gospodarka odpadami:
a) plan ustala, że odpady komunalne będą segregowane i sortowane w miejscu ich powstawania oraz wywożone na składowisko odpadów przez koncesjonowanych przewoźników zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) ustala się obowiązek wyposażenia w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, które będą opróżniane zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych;


7) wyposażenie w środki łączności:
a) zaopatrzenie w łącza telefoniczne będzie się odbywać z istniejącej i projektowanej sieci prowadzonej w liniach rozgraniczających dróg zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) obsługa abonentów telefonicznych za pośrednictwem indywidualnych przyłączy.


§ 32. 1. Lokalizację sieci infrastruktury technicznej ustala się w obrębie terenów przeznaczonych pod komunikację.
2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi drogi, w sposób nie wykluczający możliwości zagospodarowania zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem.
3. W przypadku kolizji pomiędzy docelowym sposobem zabudowy i zagospodarowania terenu wynikającym z ustaleń planu, a istniejącymi elementami systemu infrastruktury technicznej, należy przewidzieć przebudowę tych sieci zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 12.
§ 33. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, ustala się dotychczasowy sposób użytkowania terenu, bez dopuszczenia zabudowy tymczasowej.
Rozdział 13.
§ 34. Dla terenów wyznaczonych w planie nie ustala się stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).
Rozdział 14.
§ 35. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 36. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku i zamieszczeniu jej na stronie internetowej.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-01-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20 (kwartał ulic 9 Maja, Południowej, Polnej).pdf (9,39MB)

DOCXUzasadnienie VI/46/2019.docx (9,91KB)

DOCXZałącznik nr 1 VI/46/2019.docx (9,03MB)

DOCXZałącznik nr 2 VI/46/2019.docx (5,64KB)

DOCXZałącznik nr 3 VI/46/2019.docx (5,66KB)