Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL/540/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 09-02-2022 w sprawie nadania statutu Łaskiego Domu Kultury w Łasku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Łaskiego Domu Kultury w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/313/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Łaskiego Domu Kultury w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 4607) oraz uchwała Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Łaskiego Domu Kultury w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 430).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XL/540/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 09-02-2022 w sprawie nadania statutu Łaskiego Domu Kultury w Łasku.pdf (279,52KB)

DOCXZałącznik nr 1 XL/540/2022.docx (9,20KB)