Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Łasku o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla podziału gruntu pod zabudowę w postaci budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działce nr 195/1,2 m. Wronowice

OŚR.6220.13.2021                                                                

Łask, dn. 21.02.2022 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ŁASKU

 

          Na podstawie art. 9, 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 73 ust. 3, art. 74 ust. 3-3h, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), a także 3 ust. 1 pkt 55 lit. b tiret drugie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w nawiązaniu do wniosku inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „podział gruntu pod zabudowę w postaci budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działce nr 195/1,2 m. Wronowice, powiat łaski, gmina Łask”

zawiadamiam, że

1)Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w opinii z dnia 15.12.2021 r., znak: WOOŚ.4220.1068.2021.JKo, podtrzymanej pismem z dnia 07.02.2022 r., znak: WOOŚ.4220.1068.2021.JKo.2, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

2)Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w opinii z dnia 15.02.2022 r., znak: PO.ZZŚ.5.435.699.2022.AC stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko

3)Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku w opinii z dnia 15.12.2021 r., znak: PPIS.ZNS.460.40.2021, podtrzymanej pismem z dnia 07.02.2022 r., znak: PPIS.ZNS.076.4.2022 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

4)Burmistrz Łasku z chwilą wydania niniejszego obwieszczenia zgromadził kompletny materiał dowodowy umożliwiający wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie.

5)Wyznacza się stronom postępowania siedmiodniowy termin od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia na zapoznanie się z aktami w ww. sprawie i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tut. Urzędzie.

6)Wskazuje się dzień publicznego ogłoszenia: 28.02.2022 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.

 

Dokumentacja zgromadzona w sprawie o wydanie przedmiotowej decyzji znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14 i można się z nią zapoznać po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu: 43 676 83 49 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

 

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Łasku,
  • na tablicy ogłoszeń - budynek UM w Łasku,
  • na tablicy ogłoszeń w pobliżu inwestycji (w sołectwie Wronowice).