Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLI/547/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23-02-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 97.785,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe
1 § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, o kwotę 97.785,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 3.325.000,00 zł z tytułu Wstępnej Promesy nr 01/2021/3270/PolskiLad dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, stanowiącej dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej w turystyczno - rekreacyjnych miejscowościach Rokitnica i Aleksandrówek w Dolinie Rzeki Grabi". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia
1 § 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o kwotę 3.325.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 3.422.785,00 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi
w grupie wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 3.325.000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łask” , o kwotę 3.325.000,00 zł
w dziale 600 – Transport i łączność
w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 97.785,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Rozbudowa drogi gminnej nr 103199E i 103053E w Sięganowie” , o kwotę 56.580,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa ulicy Tuwima w Łasku” , o kwotę 41.205,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 14.145,00 zł
z zadania inwestycyjnego - „Przebudowa drogi gminnej nr 103325E w Ostrowie” , kwotę 14.145,00 zł
na zadanie inwestycyjne - „Przebudowa ulicy Chabrowej w Łasku” , kwotę 14.145,00 zł
z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 8.000,00 zł
do działu 750 - Administracja publiczna
do rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
do grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 8.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. W uchwale budżetowej na rok 2022 Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. nowe brzmienie otrzymuje załącznik Nr 11 "Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. W uchwale budżetowej na rok 2022 Nr XXXVIII/510/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., Nr 11/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r., Nr 23/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r., Nr 48/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. oraz uchwałą Nr XL/527/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 9 lutego 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3 i §4 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5 i §6 oraz w wyniku zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 24/2022 Burmistrza Łasku z dnia 25 stycznia 2022 r., nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje:
1) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 11 "Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2022.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLI/547/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23-02-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022.pdf (1,83MB)

DOCXZałącznik nr 1 XLI/547/2022.docx (7,69KB)

DOCXZałącznik nr 2 XLI/547/2022.docx (14,72KB)

DOCXZałącznik nr 3 XLI/547/2022.docx (7,38KB)

DOCXZałącznik nr 4 XLI/547/2022.docx (12,42KB)

DOCXZałącznik nr 5 XLI/547/2022.docx (7,81KB)